Thanh toán cổ tức hoặc Điều chỉnh phí trên các Chỉ số giao ngay (ngày 20 – ngày 24 tháng 4) - ZFX

Ngày hết hạn CFD

Thanh toán cổ tức hoặc Điều chỉnh phí trên các Chỉ số giao ngay (ngày 20 – ngày 24 tháng 4)

Dưới đây là chi tiết về Thanh toán cổ tức hoặc Điều chỉnh phí trên các Chỉ số giao ngay:

Khi giao dịch chỉ số chứng khoán giao ngay thông qua hợp đồng chênh lệch (CFD), xin lưu ý rằng khi một công ty niêm yết (thành phần) của một chỉ số chứng khoán cơ sở trả cổ tức cho các cổ đông của nó, giá trị của vị trí tương ứng được giữ trong tài khoản giao dịch của khách hàng sẽ bị ảnh hưởng sau khi thị trường đóng cửa (nền tảng giao dịch/thời gian máy chủ). Được xác định bởi vị thế của khách hàng là mua hoặc bán, tài khoản giao dịch sẽ phải chịu một khoản điều chỉnh cổ tức do thuế, có thể là một khoản thanh toán hoặc một khoản phí. (Xin lưu ý rằng các CFD tương lai về các chỉ số chứng khoán không tham gia điều chỉnh cổ tức. Thành phần của mỗi Lô Tiêu Chuẩn được đề cập ở đây có thể thay đổi đáng kể từ sản phẩm giao dịch này sang sản phẩm khác, vui lòng tham khảo Các điều khoản Hợp đồng để biết thêm chi tiết.)

Thanh toán cổ tức nhận được khi giữ một vị thế dài:
Cổ tức Thanh toán = Cổ tức thành phần (có trọng số, theo hợp đồng chỉ số chứng khoán) × Quy mô của Vị thế trong Lô Tiêu Chuẩn × Quy mô Hợp đồng trên mỗi Hệ số nhân Tiền tệ của Lô Tiêu Chuẩn

Phí cổ tức được bị khấu trừ khi giữ một vị thế bán:
Phí cổ tức = Cổ tức thành phần (có trọng số, theo hợp đồng chỉ số chứng khoán) × Quy mô của Vị thế trong lô tiêu chuẩn × Quy mô Hợp đồng trên mỗi Hệ số nhân Tiền tệ của Lô Tiêu Chuẩn

Tác động dự kiến ​​của bất kỳ cổ tức nào được phát hành bởi một thành phần đối với chỉ số chứng khoán là có trọng số và được tính toán, và những số liệu như vậy được công bố và cập nhật trên trang web chính thức của chúng tôi.

Vui lòng tìm số liệu cổ tức cho tuần này (ngày 20 – ngày 24 tháng 4) bên dưới:

Biểu tượng 20th of April 21st of April 22nd April 23rd April 24th April
FRA40 2.278
US30 5.423
NAS100 0.088
SPX500 0.004 0.068 0.078 0.246 0.094
ChinaA50
HK50
FRA40min 2.278
US30min 5.423
NAS100min 0.088
SPX500min 0.004 0.068 0.078 0.246 0.094
ChinaA50min
HK50min

(Xin lưu ý rằng các thông tin trên chỉ mang tính biểu thị và có thể thay đổi.)