Thông báo Chi trả Cổ tức Cổ phiếu, Chỉ số Cổ phiếu Giao ngay (02/07/2024 – 08/07/2024) và Đòn bẩy áp dụng (02/07/2024 – 08/07/2024)  - ZFX

Ngày hết hạn CFD

Thông báo Chi trả Cổ tức Cổ phiếu, Chỉ số Cổ phiếu Giao ngay (02/07/2024 – 08/07/2024) và Đòn bẩy áp dụng (02/07/2024 – 08/07/2024) 

Vui lòng lưu ý rằng khi giao dịch cổ phiếu và chỉ số chứng khoán giao ngay bằng các hợp đồng chênh lệch (CFD), khi một công ty niêm yết cơ sở hoặc một công ty niêm yết (thành phần) của chỉ số chứng khoán cơ sở trả cổ tức cho các cổ đông của mình, giá trị của vị thế tương ứng nắm giữ trong tài khoản giao dịch của khách hàng sẽ bị ảnh hưởng sau khi thị trường đóng cửa (giờ nền tảng giao dịch/máy chủ). Tùy thuộc vào việc vị thế của khách hàng là mua (long) hay bán (short), tài khoản giao dịch sẽ phát sinh điều chỉnh cổ tức sau thuế, có thể là khoản thanh toán hoặc khoản phí. (Lưu ý rằng hợp đồng chênh lệch (CFD) tương lai chỉ số chứng khoán không tham gia vào điều chỉnh cổ tức. Thành phần của mỗi lô tiêu chuẩn được đề cập ở đây có thể khác biệt đáng kể giữa các sản phẩm giao dịch khác nhau, vui lòng tham khảo thông số hợp đồng để biết chi tiết.) 

Tác động dự kiến của bất kỳ cổ tức nào do một thành phần của chỉ số chứng khoán phát hành được tính toán theo trọng số và các số liệu như vậy được công bố và cập nhật trên trang web của chúng tôi. 

Thanh toán cổ tức khi nắm giữ vị thế mua (long): 

Thanh toán Cổ tức = Cổ tức thành phần (theo trọng số, trên mỗi hợp đồng chỉ số chứng khoán) × Kích thước Vị thế trong Lô Tiêu chuẩn × Kích thước Hợp đồng trên mỗi Lô Tiêu chuẩn × Hệ số Tiền tệ Hợp đồng 

Khấu trừ cổ tức khi nắm giữ vị thế bán (short): 

Phí Cổ tức = Cổ tức thành phần (theo trọng số, trên mỗi hợp đồng chỉ số chứng khoán) × Kích thước Vị thế trong Lô Tiêu chuẩn × Kích thước Hợp đồng trên mỗi Lô Tiêu chuẩn × Hệ số Tiền tệ Hợp đồng 

Vui lòng tìm số liệu cổ tức của các chỉ số chứng khoán trong tuần này: 

(Xin vui lòng lưu ý rằng việc thanh toán cổ tức cho Chỉ số Cổ phiếu Spot được cung cấp dưới đây dựa trên thông tin công khai được thu thập trước 10 ngày, các khoản thanh toán cổ tức thực tế có thể thay đổi do biến động của thị trường. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ cập nhật các giá trị cổ tức trong phần thông báo. 

Ví dụ: Giá trị cổ tức cho SPX500: 1 (1.5), trong đó 1 đại diện cho giá trị cổ tức trước đó, và 1.5 đại diện cho giá trị cổ tức điều chỉnh theo thị trường. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên hiểu rõ về điều chỉnh cho giá trị cổ tức, và không khuyến khích tham gia đầu tư ngắn hạn chỉ với mục đích nhận cổ tức trước khi phân phối cổ tức. Mọi khoản thanh toán cổ tức nên luôn dựa trên các con số được cập nhật)

Ký Hiệu  2 Tháng 7  3 Tháng 7  4 Tháng 7  5 Tháng 7  8 Tháng 7  Thời gian trả cổ tức (GMT+1) 
FRA40       0 (0.273) 0.27266 (0)       21:55 
US30           14.78159  2.95632  21:55 
NAS100     1.60506     2.13170  0.10620  21:55 
SPX500  0.02128  0.16018     0.91276  0.12980  21:55 
ChinaA50     24.85638 (0)  15.08804 (0)  0 (4.431) 13.29486  18:55 
HK50  6.82733  18.86545  74.93406     84.11655  19:45 
AUS200     0.15080 (0.106)       0.08226  21:55 
SPAIN35  17.70393(24.782)     55.62938   0 (0.324) 0.69752  18:55 
UK100        0.67786        21:55 
EURO50        2.92364        21:55 
JAPAN225                 21:55 
FRA40min       0 (0.273)  0.27266 (0)       21:55 
US30min           14.78159  2.95632  21:55 
NAS100min     1.60506     2.13170  0.10620  21:55 
SPX500min  0.02128  0.16018     0.91276  0.12980  21:55 
ChinaA50min     24.85638 (0)  15.08804 (0)  0 (4.431) 13.29486  18:55 
HK50min  6.82733  18.86545  74.93406     84.11655  19:45 

Đối với Hợp Đồng Chênh Lệch (CFD) cổ phiếu 

Cổ tức nhận được khi giữ vị thế mua (long position):  

Thanh Toán Cổ Tức = Cổ Tức Cổ Phiếu Cá Nhân (trên mỗi cổ phiếu) × Kích Thước Vị Thế theo Lô Chuẩn × Kích Thước Hợp Đồng theo Lô Chuẩn 

Phí cổ tức bị trừ khi giữ vị thế bán (short position):  

Phí Cổ Tức = Cổ Tức Cổ Phiếu Cá Nhân (trên mỗi cổ phiếu) × Kích Thước Vị Thế theo Lô Chuẩn × Kích Thước Hợp Đồng theo Lô Chuẩn. 

Vui lòng xem các con số cổ tức dự kiến của cổ phiếu cho tuần này dưới đây: 

Ký Hiệu  2 Tháng 7  3 Tháng 7  4 Tháng 7  5 Tháng 7  8 Tháng 7  Thời gian trả cổ tức   (GMT +1) 
AXP           0.7     21:00 
CSCO           0.4     21:00 
JPM           1.15     21:00 
DIS              0.45  21:00 

(Xin lưu ý rằng thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi. Việc chi trả cổ tức của một cổ phiếu thường diễn ra sau khi kết thúc phiên giao dịch cuối cùng trước ngày giao dịch không hưởng quyền được công bố ở trên.) 

(Xin lưu ý rằng, 2 ngày giao dịch trước khi công bố báo cáo thu nhập, chúng tôi sẽ điều chỉnh đòn bẩy của các Hợp Đồng Chênh Lệch (CFD) cổ phiếu của các công ty cụ thể xuống mức tối đa là 1:5, và sau khi báo cáo được công bố, đòn bẩy sẽ trở lại mức tối đa là 1:10. Vui lòng đảm bảo rằng bạn có đủ ký quỹ cần thiết để duy trì các vị thế mở của mình trong giai đoạn được đề cập ở trên.

Việc điều chỉnh đòn bẩy áp dụng cho CFD cổ phiếu Mỹ được lên lịch như sau (02/07/2024 – 08/07/2024): 

Ký Hiệu  Ngày công bố thu nhập  Thời gian sửa đổi đòn bẩy (GMT+1)  Đòn bẩy sửa đổi  Thời gian đòn bẩy được nối lại (GMT+1)   Đòn bẩy tiếp tục  
               1:10