Thông báo Chi trả Cổ tức Cổ phiếu, Chỉ số Cổ phiếu Giao ngay (09/01/2024 – 15/01/2024) và Đòn bẩy áp dụng (09/01/2024 – 15/01/2024)  - ZFX

Ngày hết hạn CFD

Thông báo Chi trả Cổ tức Cổ phiếu, Chỉ số Cổ phiếu Giao ngay (09/01/2024 – 15/01/2024) và Đòn bẩy áp dụng (09/01/2024 – 15/01/2024) 

Trong quá trình giao dịch cổ phiếu và hợp đồng chênh lệch chỉ số chứng khoán giao ngay (CFD – Hợp đồng chênh lệch), khi công ty (hoặc tập đoàn) phát hành cổ phiếu đó tiến hành chi trả/ chia lợi nhuận (cổ tức lợi nhuận sau thuế), giá trị của vị thế mở trong tài khoản giao dịch của quý khách sẽ bị ảnh hưởng bởi tiến trình chi trả cổ tức sau khi giao dịch kết thúc vào cuối ngày (được tính theo thời gian của sàn giao dịch/ thời gian máy chủ). Tùy thuộc vào vị thế đang mở đó là mua hoặc bán mà tài khoản tương ứng sẽ xuất hiện một hiệu chỉnh về cổ tức sau thuế. Nếu vị thế là Mua (Buy), quý khách sẽ nhận được lợinhuận từcổtức, và ngược lại nếu vị thế là Bán (Sell), quý khách sẽ bị tính phí cổ tức. (Lưu ý: hợp đồng CFD chỉ số chứng khoán không áp dụng cho điều chỉnh này. Thành phần của mỗi Lot tiêu chuẩn được đề cập ở đây có thể thay đổi đáng kể từ sản phẩm giao dịch này sang sản phẩm giao dịch khác, tham khảo thêm thông tin chi tiết về Thông số hợp đồng.)   

Tác động dự kiến của bất kỳ khoản cổ tức nào được phát hành bởi một bộ phận trên chỉ số chứng khoán đều được cân nhắc và tính toán, và những số liệu đó được công bố và cập nhật trên trang web chính thức của chúng tôi.   

Cách tính hiệu chỉnh cổtức được trảtừgiao dịch chỉsố(CFDs):   

Khoản cổ tức nhận được khi giữ một vịthếmua:   

Khoản cổ tức nhận được = Chỉ số cổ tức cấu thành (mỗi hợp đồng) x Kích thước vị thế trong số lot tiêu chuẩn x Quy mô khối lượng hợp đồng mỗi lot tiêu chuẩn với tỷ giá quy đổi tương ứng.   

Phí cổ tức bị trừ khi giữ một vịthếbán:   

Phí cổ tức phải trả = Chỉ số cổ tức cấu thành (mỗi hợp đồng) x Kích thước vị thế trong số lot tiêu chuẩn x Quy mô khối lượng hợp đồng mỗi lot tiêu chuẩn với tỷ giá quy đổi tương ứng.   

Bảng thông tin chi trảcổtức của các chỉsốtrong tuần

Sản phẩm  09/01  10/01  11/01  12/01  15/01   Thời gian 
(GMT+0) 
GER40            21:55 
FRA40          1.4621  21:55 
US30  4.3829          21:55 
NAS100  0.3372      0.0183    21:55 
SPX500  0.6742  0.0757  0.1655  0.4107    21:55 
ChinaA50            17:55 
HK50            18:45 
AUS200  0.2892          21:55 
SPAIN35  34.5742      0.7165    18:55 
UK100      1.6071      21:55 
EURO50  1.6332        0.4520  21:55 
JAPAN225            21:55 
GER40min            21:55 
FRA40min          1.4621  21:55 
US30min  4.3829          21:55 
NAS100min  0.3372      0.0183    21:55 
SPX500min  0.6742  0.0757  0.1655  0.4107    21:55 
ChinaA50min            17:55 
HK50min            18:45 

Cách tính hiệu chỉnh cổtức được trảtừcổphiếu (shares):   

Khoản cổ tức nhận được khi giữ một vịthếmua:   

Khoản cổ tức nhận được = Chỉ số cổ tức cấu thành (mỗi cổ phiếu) x Kích thước vị thế trong số lot tiêu chuẩn x Quy mô khối lượng hợp đồng mỗi lot tiêu chuẩn.   

Phí cổ tức bị trừ khi giữ một vịthếbán:   

Phí cổ tức phải trả = Chỉ số cổ tức cấu thành (mỗi cổ phiếu) x Kích thước vị thế trong số lot tiêu chuẩn x Quy mô khối lượng hợp đồng mỗi lot tiêu chuẩn.   

Bảng thông tin chi trảcổtức cổphiếu trong tuần   

Sản phẩm  09/01  10/01  11/01  12/01  15/01   Thời gian 
(GMT+0) 
0.2775          21:55 
VZ  0.665          21:55 
ORCL    0.4        21:55  

(Quý khách xin lưu ý rằng thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi. Việc trả cổ tức thường sẽ diễn ra sau cuối phiên giao dịch và trước ngày giao dịch không hưởng quyền đã công bố ở trên).   

(Quý khách xin lưu ý rằng 2 ngày giao dịch trước khi công bốthu nhập, chúng tôi sẽsửa đổi đòn bẩy đối với cổphiếu CFD thành tối đa 1:5, hoàn nguyên vềtối đa 1:10 sau khi báo cáo được công bố. Hãy đảm bảo rằng Quý khách có đủyêu cầu ký quỹđểduy trì các vịthếmởcủa mình trong khoảng thời gian được đềcậptrên).   

Thay đổi đòn bẩy áp dụng cho Cổ phiếu Mỹ CFD được lên lịch như sau (09/01 – 15/01/2024)   

Ký hiệu    Ngày công bố thu nhập    Thời gian đòn bẩy thay đổi  (GMT+0)    Đòn bẩy thay đổi    Thời gian đòn bẩy hoàn lại  (GMT+0)     Đòn bẩy hoàn lại   
WFC  12/01  10/01, 21:55  1:5  13/01, 21:55  1:10 
12/01  10/01, 21:55  1:5  13/01, 21:55  1:10