Dịch vụ MAM

Trình quản lý nhiều tài khoản (MAM) phù hợp cho Người quản lý tiền, Quỹ phòng hộ và Văn phòng gia đình. Với tài khoản MAM của Zeal, các nhà đầu tư có thể ký Giấy ủy quyền hạn chế với người quản lý lựa chọn của họ, đồng ý về phí thực hiện và Zeal sẽ đóng vai trò là người giám sát đảm bảo người quản lý nhận được tỷ lệ phần trăm theo thỏa thuận trong khi nhà đầu tư có toàn quyền kiểm soát tài khoản của mình. Tài khoản MAM của Zeal cung cấp hiệu suất, quản lý và phí giao dịch.
Tính năng & lợi ích
Tài khoản MAM | Quản lý đa tài khoản ZFX MT4 | ZFX Tương thích với EAs và chiến lược tự động.
Tài khoản MAM | Quản lý đa tài khoản ZFX MT4 | ZFX Thực hiện “lệnh nhóm”
Tài khoản MAM | Quản lý đa tài khoản ZFX MT4 | ZFX Giao dịch trên cấp tài khoản với tùy chọn đóng một phần (cũng ở cấp tài khoản)
Tài khoản MAM | Quản lý đa tài khoản ZFX MT4 | ZFX Phân bổ khách hàng bắt đầu từ ít nhất là 0,01 lô
Tài khoản MAM | Quản lý đa tài khoản ZFX MT4 | ZFX Sử dụng tất cả các loại lệnh MT4 dừng, giới hạn, Trailing stops, đóng tất cả vv
Tài khoản MAM | Quản lý đa tài khoản ZFX MT4 | ZFX Thời gian thực kiểm soát các vị trí và P & L giám sát các tài khoản được quản lý.