Phí qua đêm/lãi suất qua đêm

Nếu bạn giữ trạng thái mở qua đêm, tài khoản giao dịch của bạn có thể phải trả hoặc nhận được một khoản phí qua đêm

Mô tả khoản phí qua đêm:

1. Nếu tài khoản giao dịch của bạn đang ở trạng thái mở sau 22 giờ GMT+1 (thời gian của nền tảng giao dịch), tuỳ thuộc vào các giao dịch mở của bạn, bạn có thể bị tính phí hoặc được thanh toán khoản phí qua đêm. 2. Tuỳ theo sản phẩm bạn giao dịch, khối lượng giao dịch và loại lệnh (dài hoặc ngắn), hệ thống sẽ tự động khấu trừ hoặc gửi số tiền phí tương ứng từ hoặc đến tài khoản giao dịch của bạn. 3. Xin lưu ý, phí qua đêm trong 3 ngày có thể được trừ khỏi hoặc gửi vào tài khoản giao dịch của bạn vào tối thứ tư hoặc thứ sáu (tuỳ thuộc vào sản phẩm được giao dịch). 4. Lịch sử và tính toán mức phí qua đêm: