ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

PHẦN 1 – CÁC QUY ĐỊNH MỞ ĐẦU 

 1. Các Bên trong Thỏa Thuận Khách Hàng này

1.1 Thỏa Thuận Khách Hàng này được lập giữa Zeal Capital Market (Seychelles) Limited có số công ty là: 8422618-1 và Số Đại Lý Kinh Doanh Chứng Khoán là: SD027, địa chỉ đăng ký tại Suite C, Orion Mall, Palm Street, Victoria, Mahe, Seychelles, là chủ sở hữu của tên thương mại ZFX.COM (sau đây gọi là “Công Ty” hoặc “Chúng tôi” hoặc “chúng tôi”) và những người đã hoàn thành Đơn Đăng Ký và Đơn Đăng Ký của những người đó đã được chúng tôi chấp thuận.

 1. Hiệu Lực của Thỏa Thuận

2.1 Thỏa Thuận Khách Hàng này có hiệu lực khi Quý Khách chấp nhận trực tuyến trên trang web của chúng tôi và khi đã được chúng tôi xác nhận với Quý Khách bằng văn bản và/hoặc bằng phương tiện điện tử rằng Tài Khoản của Quý Khách đã được mở và chúng tôi đã chấp nhận Quý Khách là Khách Hàng của chúng tôi.

2.2 Bằng việc tiếp tục đặt lệnh với chúng tôi, Quý Khách đồng ý tiếp tục bị ràng buộc bởi Thỏa Thuận Khách Hàng này, và Thỏa Thuận Khách Hàng này sẽ thay thế cho tất cả các Thỏa Thuận và điều khoản kinh doanh khác trước đây có thể đã có giữa chúng tôi và Quý Khách. 

2.3 Chúng tôi không buộc phải và có thể không chấp nhận Quý Khách là Khách Hàng cho đến khi chúng tôi nhận được các tài liệu “Nhận Diện Khách Hàng” và “Phòng Chống Rửa Tiền” theo yêu cầu của chúng tôi. Tài khoản của Quý Khách sẽ không được phép thực hiện giao dịch cho đến khi chúng tôi nhận được tất cả các tài liệu đó và các tài liệu đó phải được Quý Khách điền đầy đủ và chính xác. 

2.4 Xin lưu ý rằng chúng tôi không chấp nhận công dân từ một số quốc gia nhất định. Công dân Hoa Kỳ hoặc người cư trú của Hoa Kỳ hoàn toàn không được chấp nhận là khách hàng do các quy tắc của Ủy Ban Giao Dịch và Chứng Khoán Hoa Kỳ (“SEC”).

 1. Phạm Vi Dịch Vụ

3.1 Kể từ ngày Tài Khoản của Quý Khách được kích hoạt, chúng tôi sẽ:

(a) Nhận và chuyển lệnh cho Quý Khách khi giao dịch Công Cụ Tài Chính,

(b) Cung cấp các dịch vụ ngoại tệ với điều kiện các dịch vụ này liên quan đến việc cung cấp Dịch Vụ Đầu Tư được nêu tại Mục 3.1 (a) ở trên,

(c) Cung cấp việc bảo quản và quản lý các công cụ tài chính trong tài khoản của Khách Hàng, bao gồm giám sát và các dịch vụ liên quan như quản lý tiền mặt hoặc tài sản thế chấp,

(d) Nghiên cứu đầu tư và phân tích tài chính hoặc đưa ra các hình thức khuyến nghị chung khác liên quan đến các giao dịch Công Cụ Tài Chính. 

Quý Khách xác nhận rằng các Dịch Vụ của chúng tôi không bao gồm dịch vụ tư vấn đầu tư. Mọi thông tin đầu tư mà Công Ty có thể công bố cho Quý Khách không phải là tư vấn đầu tư mà chỉ nhằm mục đích hỗ trợ Quý Khách trong việc ra quyết định đầu tư. Quý Khách cũng hiểu và chấp nhận rằng trong mọi trường hợp chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ chiến lược đầu tư, giao dịch, đầu tư hoặc thông tin nào.

Chúng tôi sẽ không tư vấn cho Quý Khách về nội dung của một Giao Dịch cụ thể và Quý Khách phải tự mình đưa ra các quyết định giao dịch và các quyết định khác dựa trên đánh giá của riêng Quý Khách và Quý Khách có thể tìm các tư vấn độc lập trước khi tham gia giao dịch. Khi yêu cầu chúng tôi tham gia vào bất kỳ Giao Dịch nào, Quý Khách bảo đảm rằng Quý Khách hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đánh giá và điều tra độc lập của riêng mình về các rủi ro của Giao Dịch. Quý Khách bảo đảm rằng Quý Khách có đủ kiến thức, sự tinh tế về thị trường, tư vấn chuyên môn và kinh nghiệm để đưa ra đánh giá của riêng mình về giá trị và rủi ro của bất kỳ Giao Dịch nào.

 Chúng tôi sẽ thu thập thông tin về kiến thức và kinh nghiệm của Quý Khách trong lĩnh vực đầu tư để chúng tôi có thể đánh giá liệu dịch vụ hoặc sản phẩm dự kiến có phù hợp với Quý Khách hay không. Chúng tôi giả định rằng thông tin về kiến thức và kinh nghiệm của Quý Khách là chính xác và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu thông tin đó không chính xác hoặc có sự thay đổi mà Quý Khách không thông báo cho chúng tôi và từ đó chúng tôi sẽ không thể đánh giá mức độ phù hợp của các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho Quý Khách. Nếu Quý Khách không cung cấp đủ thông tin về vấn đề này (hoặc không cung cấp bất kỳ thông tin nào), chúng tôi sẽ không thể đánh giá liệu Quý Khách có đủ kiến thức và kinh nghiệm cần thiết để hiểu các rủi ro liên quan hay không. Nếu Quý Khách vẫn muốn chúng tôi thực hiện bất kỳ hành động nào thay mặt cho Quý Khách, chúng tôi có thể làm như vậy, nhưng chúng tôi sẽ không thể xác định liệu giao dịch CFD có phù hợp với Quý Khách hay không. Do đó, chúng tôi đặc biệt khuyên Quý Khách nên cung cấp cho chúng tôi mọi thông tin được yêu cầu mà chúng tôi cho là cần thiết nhằm mục đích cho phép chúng tôi đánh giá mức độ phù hợp của sản phẩm đối với Quý Khách.

Theo toàn quyền quyết định của mình, chúng tôi có thể định kỳ rút toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ tạm thời hoặc vĩnh viễn.

 1. Sự Đồng Ý của Khách Hàng

Quý Khách đồng ý và hiểu rằng Quý Khách sẽ không có quyền chuyển giao, hoặc phải chuyển giao Chứng Khoán Cơ Sở của Công Cụ Tài Chính, cũng như quyền sở hữu Chứng Khoán Cơ Sở hoặc bất kỳ lợi ích nào trong Chứng Khoán Cơ Sở.

Quý Khách đồng ý và hiểu rằng số tiền chúng tôi giữ trong Tài Khoản của Quý Khách sẽ không được trả lãi suất.

Quý Khách đồng ý và hiểu rằng chúng tôi sẽ tác động đến bất kỳ Giao Dịch nào của Quý Khách với tư cách là đại lý giao dịch chứng khoán. Do đó, chúng tôi sẽ chuyển các Lệnh của Quý Khách để (các) nhà môi giới khác xử lý lệnh và (các) nhà môi giới đó có thể chuyển các lệnh mà chúng tôi nhận được đến các nhà cung cấp thanh khoản khác. (Các) nhà môi giới này không nhất thiết phải hoạt động trong một thị trường được điều tiết. Chúng tôi nhận các mức giá đã được cố định cho các Công Cụ Tài Chính mà Quý Khách có thể giao dịch trên nền tảng của chúng tôi và chúng tôi không có phương tiện sửa đổi hoặc chỉnh sửa lại mức giá đó. 

Quý Khách đồng ý và hiểu rằng giao dịch CFD không được thực hiện trong một thị trường được điều tiết.

Quý Khách cam đoan rằng Quý Khách đã đọc kỹ và hiểu đầy đủ toàn bộ nội dung của Thỏa Thuận Khách Hàng này và Quý Khách hoàn toàn đồng ý và chắc chắn đồng ý.

Quý Khách cam đoan rằng Quý Khách đã đọc, hiểu và cảm thấy phù hợp và chấp nhận các thông tin được cung cấp trên trang web của chúng tôi dưới đây là một phần không thể tách rời của Thỏa Thuận Khách Hàng này:

Tuyên Bố Rủi Ro, và 

Chính Sách Xử Lý Lệnh

Quý Khách đồng ý với các thông tin cung cấp được nêu tại mục 4.6 trên trang web của chúng tôi. 

Quý Khách xác nhận rằng Quý Khách có quyền truy cập thường xuyên vào internet và đồng ý cho phép chúng tôi cung cấp cho Quý Khách thông tin, bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin về các sửa đổi đối với Thỏa Thuận Khách Hàng của chúng tôi, chi phí, phí, chính sách và thông tin về bản chất và rủi ro của các khoản đầu tư bằng việc đăng thông tin đó trên trang web của chúng tôi.

Quý Khách xác nhận rằng một thay đổi được thực hiện để phản ánh sự thay đổi của luật pháp, nếu cần, có thể có hiệu lực ngay lập tức và không cần thông báo trước. Chúng tôi có thể thay đổi Thỏa Thuận Khách Hàng này bất kỳ lúc nào và Quý Khách hoàn toàn có trách nhiệm cập nhật thông tin về bất kỳ thay đổi nào. Phiên bản mới nhất của Thỏa Thuận Khách Hàng của chúng tôi được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Tài khoản giao dịch của Quý Khách chỉ được thiết lập cho mục đích giao dịch. Công Ty không phải là một ngân hàng, và cũng không giữ tiền gửi như một ngân hàng. Chúng tôi chỉ giữ tiền nhằm mục đích ký quỹ hỗ trợ tài khoản giao dịch và các hoạt động giao dịch.

Công ty duy trì chính sách không khoan nhượng đối với các chiến lược kinh doanh lạm dụng, các hoạt động gian lận, thao túng hoặc bất kỳ hành vi gian lận nào khác. Các hoạt động đó bao gồm, nhưng không giới hạn, việc lạm dụng các khoản tiền đã gửi và các khoản tiền khuyến mại hoặc tiền thưởng, chênh lệch giá hoán đổi, chênh lệch tiền thưởng, các khoản tiền được hoàn lại, các quỹ dự phòng nội bộ hoặc bên ngoài, sử dụng bất kỳ hệ thống giao dịch và/hoặc phần mềm tự động (“rô bốt giao dịch”, “chuyên gia cố vấn”, v.v.). Nếu chúng tôi cho rằng có bất kỳ hoạt động nào như vậy, chúng tôi có quyền hủy bỏ và vô hiệu hóa bất kỳ hoặc tất cả các Giao Dịch trước đây của Quý Khách và ghi nợ tất cả lợi nhuận đã tạo ra.

 1. Cảnh Báo Rủi Ro

5.1 Quý Khách hoàn toàn thừa nhận và chấp nhận rằng:

Quý Khách có nguy cơ cao phải chịu những mất mát và thiệt hại khi giao dịch CFD và/hoặc Công Cụ Tài Chính và Quý Khách chấp nhận và bảo đảm rằng Quý Khách sẵn sàng chấp nhận rủi ro này. Các thiệt hại có thể bao gồm việc Quý Khách bị mất toàn bộ tiền của mình cũng như bất kỳ khoản hoa hồng và các chi phí khác,

CFD và/hoặc Công Cụ Tài Chính có mức độ rủi ro cao. Đòn bẩy tài chính có được trong giao dịch CFD và/hoặc Công Cụ Tài Chính nghĩa là một khoản tiền nhỏ hoặc khoản thanh toán trước có thể dẫn đến thua lỗ cũng như có thể đem lại các khoản lãi lớn. Điều đó cũng có nghĩa là một diễn biến tương đối nhỏ cũng có thể dẫn đến một biến động lớn hơn tương ứng đối với giá trị khoản đầu tư của Quý Khách và điều này có thể làm lợi cho Quý Khách nhưng cũng có thể gây thiệt hại cho Quý Khách. CFD và/hoặc các Giao Dịch Công Cụ Tài Chính có trách nhiệm pháp lý tiềm tàng và Quý Khách nên biết các trách nhiệm pháp lý ngụ ý này, cụ thể là các yêu cầu ký quỹ,

Khi giao dịch CFD và/hoặc Công Cụ Tài Chính, Quý Khách đang giao dịch dựa trên kết quả giá của Tài Sản Cơ Sở và giao dịch đó không diễn ra trên thị trường được điều tiết, mà giao dịch đó được diễn ra trên thị trường phi tập trung (OTC),

Trước khi quyết định giao dịch ký quỹ, Quý Khách nên xem xét cẩn thận các mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khẩu vị rủi ro của mình,

Quý Khách chọn loại dịch vụ và Công Cụ Tài Chính cụ thể, cân nhắc tổng thể tình hình tài chính của Quý Khách mà Quý Khách cho là hợp lý trong những trường hợp đó, và

Có những rủi ro liên quan đến việc sử dụng các hệ thống giao dịch và hệ thống thực hiện giao dịch trực tuyến bao gồm nhưng không giới hạn lỗi phần mềm và phần cứng cũng như internet bị ngắt kết nối. Công ty không chịu trách nhiệm về những lỗi hoặc hỏng hóc đó.

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ khoản đầu tư nào dựa trên mọi khuyến nghị, dự báo hoặc thông tin khác được cung cấp. Mọi ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc thông tin khác có trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận thị trường chung, và không được xem là khuyến nghị đầu tư. Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc tin tưởng thông tin đó.

Nội dung của bất kỳ báo cáo nào được cung cấp không được hiểu là một lời cam kết rõ ràng hoặc ngụ ý, như một sự đảm bảo hoặc ngụ ý rằng Khách Hàng sẽ thu được lợi nhuận từ các chiến lược được nêu trong trang web/tài liệu này, hoặc như một sự đảm bảo rằng những tổn thất liên quan đến báo cáo đó có thể hoặc sẽ được giới hạn.

Các giao dịch phù hợp với các khuyến nghị trong phân tích, đặc biệt là các khoản đầu tư có đòn bẩy tài chính có thể rất mang tính đầu cơ và có thể dẫn đến lãi cũng như thua lỗ, đặc biệt nếu các điều kiện được đề cập trong phân tích không xảy ra như dự đoán.

Trong trường hợp có phát sinh lỗi trong quá trình định giá, lỗi đánh máy, lỗi nhập liệu và lỗi báo giá thông qua hệ thống giao dịch điện tử và/hoặc điện thoại, Công Ty có toàn quyền thực hiện mọi sửa đổi cần thiết đối với tài khoản giao dịch đã xảy ra sai sót của nhà đầu tư.

Nếu Quý Khách không hiểu những rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại hối hoặc các Công Cụ Tài Chính có đòn bẩy, vui lòng không giao dịch.

 1. Trách Nhiệm Pháp Lý

6.1 Quý Khách đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất có tính chất hậu quả, tổn thất gián tiếp, tổn thất ngẫu nhiên hoặc tổn thất đặc biệt nào (bao gồm tổn thất lợi nhuận và tổn thất giao dịch) phát sinh từ việc Quý Khách sử dụng Dịch Vụ ngay cả khi Quý Khách đã thông báo cho chúng tôi về khả năng xảy ra tổn thất đó. Tổn thất có tính chất hậu quả bao gồm tổn thất kinh tế thuần túy, tổn thất lợi nhuận, tổn thất kinh doanh và tổn thất tiềm tàng, dù xảy ra trực tiếp hay gián tiếp.

6.2 Ngoài việc chúng tôi sơ suất hoặc vi phạm cố ý, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc khiếu nại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất kỳ người nào có được các dữ liệu truy cập mà chúng tôi đã cấp cho Quý Khách trước khi Quý Khách báo cáo cho chúng tôi về việc dữ liệu truy cập của Quý Khách đã bị lạm dụng.

6.3 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Quý Khách về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc khiếu nại nào là kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất kỳ nghiên cứu nào mà Quý Khách đã dựa vào khi đặt lệnh, cho dù các nghiên cứu đó có do chúng tôi công bố hay không.

6.4 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Quý Khách về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc khiếu nại nào bất kể là kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp do chậm trễ trong việc chuyển Lệnh.

6.5 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Quý Khách về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc khiếu nại nào, bất kể là kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất kỳ thay đổi nào về thuế suất.

6.6 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc khiếu nại nào xảy ra trực tiếp hoặc gián tiếp nếu chúng tôi không nhận được bất kỳ tài liệu nào được gửi liên quan đến Tài Khoản của Quý Khách hoặc bất kỳ khoản tiền nào chúng tôi đang quản lý thay mặt Quý Khách, hoặc nếu Quý Khách không nhận được bất kỳ tài liệu nào như thế nếu chúng tôi đã gửi cho quý Khách.

6.7 Không quy định nào trong Thỏa Thuận Khách Hàng này được sử dụng để giới hạn hoặc loại trừ bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào mà chúng tôi có thể có nghĩa vụ đối với Quý Khách.

6.8 Quý Khách đồng ý bồi thường cho chúng tôi mọi tổn thất, trách nhiệm, chi phí, khiếu nại, hành động, yêu cầu hoặc phí tổn phát sinh hoặc chống lại chúng tôi liên quan đến việc Quý Khách thực hiện đúng nghĩa vụ của mình theo Thỏa Thuận Khách Hàng này, ngoại trừ trường hợp các tổn thất, trách nhiệm, chi phí, khiếu nại, hành động, yêu cầu hoặc chi phí phát sinh đó xảy ra là do sự cẩu thả, gian lận hoặc vi phạm cố ý của chúng tôi hoặc của người lao động của chúng tôi.

6.9 Việc chúng tôi không tìm cách khắc phục vi phạm hoặc không yêu cầu Quý Khách thực hiện nghiêm túc bất kỳ điều kiện hoặc điều khoản nào trong Thỏa Thuận Khách Hàng này hoặc việc chúng tôi không thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục mà chúng tôi được hưởng theo Thỏa Thuận Khách Hàng này sẽ không ngụ ý rằng chúng tôi từ bỏ các quyền, biện pháp khắc phục hoặc yêu cầu nào có trong Thỏa Thuận Khách Hàng này.

PHẦN II – CÁC KHOẢN TIỀN 

 1. Tiền của Khách Hàng

Tất cả các khoản tiền mà Khách Hàng giao cho Công Ty hoặc Công Ty đang nắm giữ thay mặt Khách Hàng để cung cấp Dịch Vụ Đầu Tư, sẽ được giữ trong một tài khoản dưới danh nghĩa của Khách Hàng và/hoặc dưới danh nghĩa của Công Ty nhưng thay mặt cho Khách Hàng. Tất cả các Khoản Tiền của Khách Hàng được gửi để cung cấp Dịch Vụ Đầu Tư, sẽ được giữ trong (các) tài khoản riêng biệt (tài khoản tổng) có tên là “Tài Khoản Khách Hàng” cùng với tiền của các Khách Hàng khác. Tất cả các khoản tiền mà Khách Hàng giao cho Công Ty hoặc Công Ty thay mặt Khách Hàng nắm giữ để cung cấp Dịch Vụ Đầu Tư, sẽ được giữ trong một tài khoản dưới danh nghĩa của Khách Hàng và/hoặc dưới danh nghĩa của Công Ty nhưng thay mặt cho Khách Hàng. Điều này có nghĩa là tiền của Quý Khách sẽ được tách biệt với tiền của chúng tôi và chúng tôi không thể sử dụng trong quá trình kinh doanh của chúng tôi.

7.2 Chúng tôi có thể giữ tiền của Quý Khách và tiền của các Khách Hàng khác trong cùng tài khoản ngân hàng của các khách hàng (tài khoản tổng). Trong trường hợp này, chúng tôi có thể xác định tiền của Quý Khách thông qua hệ thống kế toán và hệ thống văn phòng hỗ trợ của chúng tôi.

7.3 Chúng tôi có thể nhận hoặc chuyển tiền của khách hàng cho bất kỳ công ty liên kết nào của chúng tôi hoặc bên thứ ba (ví dụ: ngân hàng, thị trường, người bán, ví điện tử, nhà môi giới trung gian, đối tác OTC hoặc công ty thanh toán bù trừ) để các chủ thể đó quản lý hoặc kiểm soát để thực hiện một Giao Dịch thông qua chủ thể đó hoặc với chủ thể đó hoặc để đáp ứng nghĩa vụ của Quý Khách trong việc cung cấp tài sản thế chấp (ví dụ: yêu cầu ký quỹ ban đầu) đối với một Giao Dịch. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào của bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi đã chuyển tiền nhận được từ Quý Khách đến họ. Bên thứ ba mà chúng tôi chuyển tiền có thể giữ tiền của Quý Khách trong một tài khoản tổng và họ có thể không để riêng tiền của Quý Khách với tiền của chúng tôi hoặc tiền của bên thứ ba. Trong trường hợp mất khả năng thanh toán hoặc bất kỳ thủ tục tương tự nào khác liên quan đến bên thứ ba đó, thay mặt cho Quý Khách và các Khách Hàng khác của chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉ có quyền yêu cầu/kiện đòi bên thứ ba đó, và Quý Khách có thể phải chịu rủi ro về số tiền nhận được của chúng tôi từ bên thứ ba là không đủ để đáp ứng các yêu cầu của Quý Khách và của tất cả các Khách Hàng khác cũng có khiếu nại/yêu cầu liên quan đến tài khoản liên quan. Công Ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản tiền nào không được gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Công Ty và Công Ty cũng không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất (trực tiếp hoặc có tính chất hậu quả) do sự chậm trễ và/hoặc không gửi hoặc chuyển tiền thông qua các bên liên kết và/hoặc bên thứ ba.

7.4 Chúng tôi không trả lãi đối với các khoản tiền của Khách Hàng được Công Ty ghi có hoặc gửi vào (các) Tài Khoản Khách Hàng riêng biệt và chúng tôi có thể gửi tiền của Quý Khách vào các chương trình tiền gửi qua đêm. Tại thỏa thuận này, Quý Khách đồng ý rằng chúng tôi được phép giữ lại bất kỳ khoản lãi nào có được. Chúng tôi có thể gửi tiền của Quý Khách vào một tài khoản lưu ký mà có thể được áp dụng các biện pháp bảo đảm, quyền thế chấp, hoặc quyền bù trừ các khoản tiền.

7.5 Chúng tôi có thể thay mặt Quý Khách giữ tiền của Khách Hàng bên ngoài quốc gia/vùng lãnh thổ của chúng tôi. Chế độ pháp lý áp dụng cho các ngân hàng hoặc cá nhân trong trường hợp đó có thể khác nhau. Trong trường hợp mất khả năng thanh toán hoặc bị áp dụng bất kỳ thủ tục tương tự nào khác liên quan đến ngân hàng hoặc cá nhân đó, tiền của Quý Khách có thể được xử lý khác với cách xử lý sẽ áp dụng nếu tiền được giữ trong một tài khoản tại ngân hàng thuộc quốc gia/vùng lãnh thổ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất khả năng thanh toán, các hành vi hoặc thiếu sót của bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập trong điều khoản này.

7.6 Chúng tôi có thể gửi tiền của Quý Khách vào một công ty lưu ký, là nơi có thể có các biện pháp bảo đảm, quyền thế chấp hoặc quyền bù trừ liên quan đến số tiền đó.

7.7 Sau khi ký hoặc chấp nhận Thỏa Thuận Khách Hàng này, bằng văn bản này, Quý Khách cho phép Công Ty xử lý bất kỳ khoản tiền gửi và khoản tiền rút ra nào từ Tài Khoản Ngân Hàng “Nguồn Tiền Khách Hàng” thay mặt Công Ty, bao gồm và không ảnh hưởng đến tính tổng quát của những thỏa thuận trên, các khoản tiền rút để thanh toán tất cả các giao dịch được thực hiện theo Thỏa Thuận Khách Hàng và tất cả các khoản tiền phải thanh toán bởi Khách Hàng hoặc nhân danh Khách Hàng cho Công Ty hoặc bất kỳ người nào khác.

7.8 Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản giữa Công Ty và Khách hàng, tùy theo quyết định của mình vào từng thời điểm và không cần sự ủy quyền của Khách Hàng, Công Ty có thể trích lập bất kỳ số tiền nào được giữ thay mặt cho Khách Hàng và/hoặc đưa vào dư nợ của Khách Hàng để thực hiện nghĩa vụ của Khách Hàng với Công Ty hoặc (các) Nhà Môi Giới của Công ty. Trừ khi có sự thỏa thuận khác giữa Công Ty và Khách Hàng, Thỏa Thuận này sẽ không làm phát sinh quyền của bất kỳ khoản tín dụng nào.

8A. Gửi Tiền và Rút Tiền từ Tài Khoản của Khách Hàng 

8.1 Quý Khách có thể gửi tiền vào Tài Khoản của mình bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, chuyển khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản SEPA, ví điện tử hoặc các phương thức chuyển tiền tương tự khác được Công Ty hoặc bất kỳ công ty liên kết nào của Công Ty chấp nhận vào từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của Công Ty hoặc các công ty liên kết đó. Chúng tôi không đảm bảo rằng tất cả các phương thức chuyển tiền đều có và Quý Khách có thể sử dụng ở quốc gia của mình. Việc gửi tiền vào tài khoản của Quý Khách chỉ có thể do chính Quý Khách thực hiện 1) thông qua nền tảng giao dịch hoặc 2) thông qua sự hỗ trợ của nhân viên chăm sóc khách hàng qua điện thoại, tùy thuộc vào sự đồng ý rõ ràng của Quý Khách.

8.2 Số tiền ký quỹ ban đầu tối thiểu cần thiết để bắt đầu giao dịch được mô tả trong Phần “Tài Khoản” trên trang web của chúng tôi. Theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể cho phép Quý Khách bắt đầu giao dịch nếu Quý Khách đã gửi một số tiền ít hơn số tiền ký quỹ tối thiểu ban đầu. Chúng tôi có quyền từ chối nhận tiền mặt và/hoặc truy cập vào tài khoản giao dịch của các khoản tiền gửi nói trên.

8.3 Quý Khách có thể yêu cầu rút tiền đã gửi từ tài khoản của Quý Khách theo thủ tục được mô tả trong phần rút tiền trên trang web, phụ thuộc vào việc cung cấp cho chúng tôi các tài liệu cần thiết. Nếu yêu cầu rút tiền của Quý Khách được gửi cho chúng tôi không đáp ứng tất cả các yêu cầu, Công Ty có toàn quyền quyết định từ chối yêu cầu rút tiền này cho đến khi tất cả các yêu cầu pháp lý đã được thỏa mãn. Công Ty không tính bất kỳ khoản phí nào khi chuyển tiền đã rút cho Quý Khách, nhưng Quý Khách phải chịu mọi chi phí phát sinh của ngân hàng, công ty phát hành thẻ tín dụng, tổ chức xử lý thanh toán hoặc ví điện tử để chuyển tiền đã rút cho Quý Khách; vui lòng tham khảo mục liên quan trên trang web của chúng tôi. Số tiền tối đa có thể được chuyển vào tài khoản tiền gửi ban đầu của Quý Khách bằng với số tiền gửi ban đầu. Lợi nhuận có được chỉ có thể được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Quý Khách.

8.4 Khách Hàng chỉ có thể rút tiền đã gửi từ Tài Khoản của mình và/hoặc lợi nhuận thu được thông qua việc thực hiện các giao dịch từ Tài Khoản của Khách Hàng để chuyển sang tài khoản hoặc thẻ tương ứng đã được sử dụng để gửi tiền vào Tài Khoản (tài khoản đó được gọi là “Tài Khoản Nguồn/Thẻ Nguồn”). Việc chuyển (rút) tiền vào các tài khoản hoặc thẻ khác với Tài Khoản Nguồn/Thẻ Nguồn có thể được phép theo toàn quyền quyết định của Công ty với điều kiện là phải có lý do hợp lý đáp ứng yêu cầu của Công Ty để chuyển tiền sang một tài khoản khác. Số tiền rút tối thiểu là 25 USD, trừ khi có quy định khác.

8.5 Khách Hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về các chi tiết thanh toán đã cung cấp cho Công Ty và Công Ty không chịu trách nhiệm về số tiền của Khách Hàng, nếu các chi tiết do Khách hàng cung cấp là không chính xác. Nếu yêu cầu rút tiền được thực hiện để chuyển đến một tài khoản ngân hàng, Khách Hàng có 10 ngày làm việc kể từ ngày đưa ra yêu cầu rút tiền để cung cấp thông tin chi tiết về ngân hàng của mình. Hết thời hạn mười ngày mà Khách Hàng không cung cấp đầy đủ thông tin phù hợp, tiền sẽ được hoàn lại vào tài khoản giao dịch của Khách Hàng và Khách Hàng phải gửi yêu cầu rút tiền mới.

8.6 Công Ty sẽ chỉ xử lý việc rút tiền của Khách Hàng khi xác định được danh tính của Khách Hàng thông qua các tài liệu “Nhận Diện Khách Hàng” và Phòng Chống Rửa Tiền hợp lệ.

8.7A Chúng tôi sẽ thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào đến hạn cho Quý Khách theo cách thức mà chúng tôi cho là phù hợp trong mỗi hoàn cảnh và sẽ duy trì chính sách không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi nào vi phạm các Điều Khoản và Điều Kiện này, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn việc sử dụng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ gian dối, các khoản bồi hoàn thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ gian dối hoặc các khoản hoàn tiền gian dối của bên xử lý thanh toán khác (bất kể thời điểm thực hiện giao dịch hoặc thời điểm phát sinh khoản bồi hoàn), trong trường hợp đó, tất cả các tài khoản sẽ bị chấm dứt ngay lập tức và không thể hủy ngang.

Bất kỳ giao dịch thương mại nào liên quan đến tài khoản sẽ bị đóng ngay lập tức và các giao dịch trong tương lai sẽ bị từ chối theo quy định 13.1.q của Điều Khoản và Điều Kiện này.

Quý Khách xác nhận rằng chúng tôi không phải thông báo trước cho Quý Khách trước khi đóng giao dịch và/hoặc tài khoản của Quý Khách nhưng chúng tôi có thể sẽ thông báo cho Quý Khách theo sự lựa chọn của chúng tôi.   

8.7B Trong trường hợp bị nghi ngờ là “Gian Lận Thân Thiện” chẳng hạn như yêu cầu bồi hoàn không chính đáng đối với một giao dịch hợp pháp, Quý Khách xác nhận rằng, ngoài các quyền được đề cập trong quy định 8.7A, Công Ty cũng có quyền:

 1. a) Cấm ngay lập tức, không thể hủy ngang và vô thời hạn Quý Khách – và tất cả các bên thứ ba mà Quý Khách đã ủy quyền đại diện cho Quý Khách – sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có quyền thực hiện các lệnh cấm đối với:

Tất cả các địa chỉ IP được sử dụng để truy cập hoặc được liên kết với tài khoản của Quý Khách;

Địa chỉ gửi thư và địa chỉ xuất hóa đơn đã đăng ký của Quý Khách và các bên thứ ba được ủy quyền đã được gửi trong quá trình xác minh tài khoản;

Tên và họ của Quý Khách và bên thứ ba được ủy quyền của Quý Khách cũng như tất cả các chi tiết nhận dạng khác có trên các giấy tờ tùy thân được gửi trong quá trình xác minh tài khoản;

Bất kỳ yếu tố nhận dạng nào khác mà chúng tôi thấy là phù hợp và hiệu quả.

Tất cả các lệnh cấm sẽ là cuối cùng và không thể thương lượng và có thể bao gồm bất kỳ hành động nào sau đây:

Thu hồi (các) khoản tiền được hoàn lại từ số dư còn lại trong tài khoản của Quý Khách;

Thu toàn bộ tổng lợi nhuận từ số dư còn lại trong tài khoản của Quý Khách;

Thu lại bất kỳ khoản tiền thưởng nào đã thanh toán từ số dư còn lại trong tài khoản của Quý Khách;

Thông báo cho tất cả các tổ chức cấp tín dụng và tổ chức xếp hạng tín nhiệm có liên quan;

Theo đuổi thủ tục tố tụng hình sự đối với Quý Khách vì tội gian lận thẻ tín dụng;

Tiến hành các thủ tục tố tụng dân sự đối với Quý Khách để yêu cầu Quý Khách khắc phục, bồi thường và khôi phục bất kỳ và tất cả các tổn thất và thiệt hại phát sinh, bao gồm cả thiệt hại về danh tiếng, trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến các khoản tiền hoàn lại gian lận.

8.7C Với điều kiện là chúng tôi phải nhận thấy quy định 8.7B được đáp ứng đầy đủ, bất kỳ số dư có nào còn lại trong tài khoản của Quý Khách sẽ được hoàn trả vào tài khoản đi của nguồn tiền. Quý Khách xác nhận rằng chúng tôi không phải thông báo cho Quý Khách trước khi tiến hành thủ tục hoàn tiền đó, nhưng chúng tôi có thể sẽ thông báo cho Quý Khách theo sự lựa chọn của chúng tôi.   

8B. Khuyến Mãi và Ưu Đãi 

8.8 Các giao dịch thương mại của Khách Hàng không đăng nhập hơn 1 tuần và/hoặc chưa bao giờ gửi bất kỳ khoản tiền nào sẽ tự động bị đóng vào mỗi cuối tuần và số tiền sẽ được ghi nợ và tài khoản của Khách Hàng. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm nào đối với kết quả tài chính do việc tự động đóng các giao dịch thương mại đó.

8.9  Công Ty, tùy từng thời điểm và theo quyết định của riêng mình, có thể cung cấp một số loại khuyến mại và/hoặc ưu đãi mà qua đó Khách Hàng có thể kiếm được phần thưởng cụ thể khi đạt được hoặc khi hoàn thành các mục tiêu đã xác định trước. “Khuyến mãi” là các chương trình mà Công Ty thực hiện lặp đi lặp lại với các cơ chế giống nhau hoặc tương tự trong khi “ưu đãi” (hoặc các cuộc thi) là các chương trình một lần cụ thể (ví dụ, nhưng không giới hạn, quà tặng Giáng Sinh) thường chỉ dành cho Khách Hàng khi được mời và có các xác nhận tương ứng. Khách Hàng chưa gửi bất kỳ khoản tiền nào sẽ không được hưởng bất kỳ khoản tiền thưởng nào, hoặc bất kỳ khoản tiền thưởng rút tiền nào và/hoặc bất kỳ ưu đãi tương tự nào khác có thể có trong bất kỳ chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi nào do Công Ty thực hiện.

8.10 Việc tham gia các chương trình khuyến mãi sẽ phải tuân theo các điều kiện cụ thể, được liệt kê dưới đây, trong Mục 8.12. Tuy nhiên, các điều kiện áp dụng cho các ưu đãi một lần cụ thể được/sẽ được nêu trong các thông báo ưu đãi. Khi tham gia vào các chương trình khuyến mãi và/hoặc ưu đãi, tất cả các điều khoản khác của Thỏa Thuận này sẽ được áp dụng trừ khi được loại trừ rõ ràng và cụ thể. Các điều kiện chỉ áp dụng trong suốt thời gian của chương trình khuyến mãi/ưu đãi và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

8.11 Mọi vi phạm hoặc lạm dụng đáng ngờ đối với Thỏa Thuận này và/hoặc các điều kiện cụ thể có thể làm phát sinh bất kỳ quyền nào khác mà chúng tôi có thể có theo Thỏa Thuận này hoặc Quy Định, ngay lập tức dẫn đến việc hủy bỏ, thu hồi và ghi nợ ngay lập tức tất cả các khoản tiền thưởng.

8.12 Các khuyến mãi và ưu đãi phụ thuộc vào tình trạng sẵn có và có thể không được cung cấp cho tất cả khách hàng. Bằng cách tham gia các chương trình khuyến mãi và ưu đãi, Quý Khách tiếp tục chấp nhận các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi. Chúng tôi có quyền thay đổi các chương trình khuyến mãi và/hoặc các ưu đãi, điều kiện, thu hồi hoặc hủy bỏ bất kỳ chương trình nào mà không cần thông báo trước.

8.13 Khuyến mãi: 

Tiền Thưởng Khi Gửi Tiền 

Phụ thuộc vào phương thức gửi tiền, các khoản tiền thưởng sẽ nhận được sự chấp thuận ngay lập tức hoặc của người quản lý và sẽ chỉ hiện trong ví tiền thưởng của Quý Khách khi được chấp thuận.

Một số chương trình khuyến mãi tiền thưởng có thể bao gồm khoảng thời gian mà các khoản tiền gửi gửi trong thời gian đó mới đủ điều kiện nhận tiền thưởng và thời gian đó sẽ được thông báo trong các điều khoản của chương trình khuyến mãi tương ứng. Trong trường hợp không quy định khoảng thời gian cụ thể, tất cả các yêu cầu gửi tiền phải được nhận trong vòng 24 giờ đầu tiên kể từ lần gửi tiền đầu tiên theo chương trình khuyến mãi tiền thưởng tương ứng để đủ điều kiện nhận tiền thưởng.

Khuyến mãi tiền thưởng tương ứng sẽ cho biết khoản tiền thưởng được áp dụng với mỗi khoản tiền gửi được chấp thuận. Trong trường hợp không có điều khoản cụ thể nào được đưa ra, tiền thưởng sẽ là 30%. (d) Khối lượng giao dịch cần thiết sẽ dựa trên số tiền thưởng tích lũy và được cập nhật mỗi khi có áp dụng tiền thưởng.

Khi tiền thưởng được chấp thuận, tiền thưởng sẽ tự động được ghi có vào số dư tài khoản của Quý Khách và có thể được rút ra ngay lập tức.

Tiền thưởng không thể được sử dụng để giao dịch cho đến khi tiền thưởng được thêm vào số dư tài khoản của Quý Khách.

Các khoản tiền gửi vào (không bao gồm tiền thưởng) có thể được rút ra vào bất kỳ thời điểm nào.

Công Ty có quyền sửa đổi và/hoặc hủy bỏ các điều kiện của chương trình khuyến mãi tiền thưởng của Công Ty vào bất kỳ thời điểm nào và Khách Hàng phải có trách nhiệm cập nhật thông tin tương ứng. Bằng cách tiếp tục tham gia các chương trình khuyến mãi tiền thưởng, Quý Khách đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện của các chương trình khuyến mãi tiền thưởng đó.

 1. Ký Quỹ và Thanh Toán Tài Sản Đảm Bảo

9.1 Trong suốt thời gian hiệu lực của bất kỳ Công Cụ Tài Chính nào, chúng tôi, theo toàn quyền quyết định của mình, bảo lưu quyền rà soát và điều chỉnh tỷ lệ nguồn tiền cần thiết hoặc tỷ lệ lãi suất được áp dụng cho Công Cụ Tài Chính đó, có hoặc không có thông báo cho Quý Khách, đặc biệt là, nhưng không giới hạn, trong điều kiện thị trường biến động. Các trạng thái giao dịch mở qua đêm có thể được điều chỉnh để phản ánh chi phí để duy trì các trạng thái đó. Thông tin chi tiết về những điều chỉnh đó được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

9.2 Trong trường hợp chúng tôi tác động hoặc sắp xếp một Giao Dịch liên quan đến CFD, Quý Khách nên lưu ý rằng, tùy thuộc vào bản chất của Giao Dịch, Quý Khách có thể chịu trách nhiệm thanh toán thêm khi Giao Dịch không được hoàn thành hoặc khi giao dịch được xử lý sớm hơn hoặc khi trạng thái giao dịch của Quý Khách bị đóng. Quý Khách sẽ phải thực hiện các khoản thanh toán khác bằng hình thức ký quỹ so với giá mua của Công Cụ Tài Chính, thay vì thanh toán (hoặc nhận) toàn bộ giá mua (hoặc bán) ngay lập tức. Diễn biến giá thị trường của khoản đầu tư của Quý Khách sẽ ảnh hưởng đến số tiền ký quỹ mà Quý Khách sẽ phải thực hiện. Chúng tôi sẽ theo dõi các yêu cầu ký quỹ của Quý Khách hàng ngày và chúng tôi sẽ thông báo cho Quý Khách ngay khi có thể về số tiền ký quỹ được yêu cầu theo điều khoản này.

9.3 Quý Khách đồng ý thanh toán cho chúng tôi khi chúng tôi yêu cầu các khoản tiền như trên bằng cách ký quỹ theo yêu cầu tùy từng thời điểm hoặc theo quyết định hợp lý của chúng tôi nhằm mục đích bảo vệ chúng tôi khỏi tổn thất hoặc rủi ro tổn thất đối với các giao dịch hiện tại, tương lai hoặc dự kiến theo Thỏa Thuận Khách Hàng này.

9.4. Trừ khi có thỏa thuận khác, tiền ký quỹ phải được thanh toán bằng tiền mặt. Toàn bộ khoản tiền mặt ký quỹ phải được thanh toán cho chúng tôi dưới dạng chuyển khoản và Quý Khách không được hưởng bất kỳ khoản tiền lãi nào đối với khoản tiền ký quỹ này. Khoản tiền ký quỹ mà chúng tôi nhận được sẽ được chúng tôi ghi nhận là một nghĩa vụ hoàn trả tiền mặt mà chúng tôi có nghĩa vụ với Quý Khách.

9.5 Ngoài ra và không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào mà chúng tôi có thể được hưởng theo Thỏa Thuận Khách Hàng này, chúng tôi sẽ có quyền thế chấp chung đối với tất cả các khoản tiền đang được chúng tôi hoặc Người Được Chỉ Định của chúng tôi quản lý thay mặt cho Quý Khách cho đến khi Quý Khách đáp ứng các nghĩa vụ của mình.

9.6 Ngoài bất kỳ quyền nào khác mà chúng tôi có thể có theo Thỏa Thuận Khách Hàng này hoặc theo luật nói chung, chúng tôi sẽ có quyền đóng, hủy và hoặc giới hạn quy mô các trạng thái giao dịch của Quý Khách (mới hoặc gộp) và từ chối thiết lập các trạng thái mới. Các trường hợp mà chúng tôi có thể thực hiện các quyền đó bao gồm, nhưng không giới hạn, khi mà:

Chúng tôi cho rằng có các điều kiện giao dịch bất thường,

Chúng tôi cho rằng đã có những chiến lược giao dịch lạm dụng đã được gửi cho chúng tôi, hoặc

Tài khoản của bạn đã đạt đến mức Ngưng Giao Dịch (Stop Out).

9.7 Nếu mức ký quỹ dưới 30% vốn của Quý Khách, chúng tôi có quyền bắt đầu đóng các trạng thái giao dịch ngay lập tức mà không cần thông báo. Mức Ngưng Giao Dịch Cá Nhân được quy định ở mức 30% và chúng tôi có quyền ngay lập tức đóng tất cả hoặc bất kỳ Trạng Thái Giao Dịch nào của Quý Khách mà ở dưới mức Ngưng Giao Dịch và không cần thông báo cho Quý Khách theo toàn quyền quyết định của chúng tôi. Các quy định của đoạn này áp dụng cho mọi Khách Hàng. 

Công Ty có toàn quyền quyết định đóng bất kỳ giao dịch nào đang mở nếu các giao dịch đó không hoạt động sau khoảng thời gian 90 ngày. Các trạng thái dự phòng có thể bị áp mức phí quản lý 0,1% khối lượng giao dịch được hoàn tất (giao dịch cộng với trạng thái dự phòng) tính bằng Đô-la Mỹ mỗi ngày và chúng tôi có quyền đóng bất kỳ trạng thái dự phòng đó sau 21 ngày mà không cần thông báo thêm.

Chúng tôi có quyền giữ lại các khoản tiền cần thiết để trang trải trạng thái giao dịch bất lợi, ký quỹ ban đầu, tỷ lệ chênh lệch, bất kỳ khoản tiền nào chưa được thanh toán, các khoản lỗ thực tế và bất kỳ và tất cả các khoản tiền khác phải thanh toán cho chúng tôi theo Thỏa Thuận Khách Hàng này.

Bất cứ khi nào chúng tôi tiến hành chuyển đổi tiền tệ, chúng tôi sẽ thực hiện theo tỷ giá hối đoái hợp lý theo lựa chọn của chúng tôi.

PHẦN III – Xử Lý Lệnh 

10.1 ZFX có nghĩa vụ hành động vì lợi ích tốt nhất của khách hàng và, ngoài những trường hợp nhất định được mô tả dưới đây, khi chúng tôi xử lý hoặc sắp xếp để lý xử lý thực hiện các lệnh, chúng tôi phải thực hiện tất cả các bước hợp lý để có thể đạt được kết quả tốt nhất cho khách hàng của mình (được gọi là cung cấp dịch vụ “xử lý lệnh tối ưu”) cũng như để có thể thiết lập và triển khai chính sách xử lý lệnh và các thủ tục liên quan cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ xử lý lệnh tối ưu như thế. Chúng tôi có các chính sách và quy trình nội bộ quản lý cách thức hoạt động của chúng tôi khi xử lý lệnh cho khách hàng của mình. Chúng tôi không ngừng nỗ lực cố gắng cung cấp mức độ dịch vụ tốt nhất có thể cho tất cả các khách hàng của chúng tôi. Do đó, các chính sách và thủ tục của chúng tôi luôn được rà soát và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

10.2 Chúng tôi giao dịch với khách hàng với tư cách là chủ thể chính chứ không phải với tư cách là đại lý/đại diện. Điều này có nghĩa là chúng tôi chính là địa điểm thực hiện giao dịch và vì thế khách hàng giao dịch trực tiếp với chúng tôi chứ không phải trên sàn giao dịch hoặc thị trường bên ngoài khác. Các giao dịch mà khách hàng thực hiện với chúng tôi là không thể chuyển nhượng, có nghĩa là nếu khách hàng giao dịch với chúng tôi, họ chỉ có thể giao dịch với chúng tôi.

10.3 Chúng tôi áp dụng các yếu tố sau để xử lý giao dịch:

Giá – Mặc dù chúng tôi luôn hướng tới hành động vì lợi ích tốt nhất của khách hàng, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng mức giá mà chúng tôi cho phép khách hàng thực hiện giao dịch sẽ tốt hơn ở những nơi khác. Giá của các sản phẩm trong Hợp Đồng Chênh Lệch (CFD) được lấy từ các nhà cung cấp bên thứ ba độc lập, là những người cung cấp thanh khoản cho thị trường OTC.

Chi Phí – Chúng tôi cộng thêm lời vào giá vốn từ các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi và công bố giá “đã được cộng thêm lời” bao gồm thu nhập của chúng tôi. Chúng tôi sẽ dựa trên giá đóng cửa của đơn vị tiền tệ có liên quan cho các mục đích yêu cầu ký quỹ và bất kỳ khoản tín dụng/ghi nợ nào.  

Tốc Độ và Khả Năng Xử Lý – Các giao dịch có thể được xử lý trên nền tảng của chúng tôi hoặc qua điện thoại hoặc các hình thức thông tin liên lạc khác. Giao dịch màn hình và điện thoại sẽ phụ thuộc vào điều kiện thanh khoản và thị trường, do đó chúng tôi không thể đảm bảo rằng giao dịch của khách hàng sẽ mở hoặc đóng ngay lập tức. Tốc độ và khả năng xử lý cũng tùy thuộc vào việc sử dụng phần mềm, phần cứng và đường truyền viễn thông/đường truyền dữ liệu và chúng tôi không thể đảm bảo rằng điều này sẽ không bị gián đoạn hoặc tạm ngưng.  

Số Lượng – Chúng tôi quy định số lượng tối thiểu và tối đa mà khách hàng có thể đặt khi thực hiện một giao dịch. Điều này bị ảnh hưởng bởi các điều kiện thị trường và chính sách của công ty và sẽ thay đổi tùy từng thời điểm. Giá và chi phí là các Yếu Tố được ZFX sử dụng chủ yếu để Xử Lý.

10.4 Khi sắp xếp giao dịch hoặc xử lý lệnh của khách hàng, chúng tôi sẽ tính đến các tiêu chí sau để xác định tầm quan trọng liên quan của các yếu tố xử lý được đề cập ở trên:

Các đặc điểm của khách hàng bao gồm phân loại khách hàng;

Các đặc điểm lệnh của khách hàng; và

Đặc điểm của các công cụ tài chính là đối tượng của lệnh đó.

Tùy theo điều kiện thị trường, lệnh của khách hàng sẽ được thực hiện tại mức giá của chúng tôi hoặc rất gần với giá của chúng tôi. Giá mà khách hàng nhận được khi xử lý lệnh không được đảm bảo vì thị trường có thể bị nới rộng ra, trở nên rất biến động hoặc thậm chí là chênh lệch. Không có gì đảm bảo rằng lệnh của khách hàng sẽ được thực hiện.

Chúng tôi không có nghĩa vụ phải tôn trọng và có thể hủy lệnh của khách hàng trong trường hợp chúng tôi tin rằng có thể xảy ra bất kỳ hình thức lạm dụng thị trường, vi phạm pháp luật hoặc lệnh của khách hàng đã được giao dịch với mức giá không chính xác.

Nếu khách hàng có bất kỳ yêu cầu cụ thể nào về cách thức chúng tôi làm việc khi giao dịch với khách hàng, thì khách hàng phải cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng các yêu cầu đó. Tuy nhiên, khách hàng cần lưu ý rằng nếu khách hàng cung cấp cho chúng tôi các hướng dẫn cụ thể không tương thích với các chính sách và thủ tục xử lý lệnh thông thường của chúng tôi, thì các hướng dẫn cụ thể của khách sẽ được ưu tiên thực hiện. 

Điều này có thể dẫn đến một kết quả khác mà lẽ ra sẽ đạt được nếu các chính sách và thủ tục thông thường của chúng tôi được tuân thủ và, chúng tôi sẽ không buộc phải cung cấp dịch vụ xử lý tối ưu liên quan đến lệnh của khách hàng được nêu trong các hướng dẫn/chỉ thị cụ thể của họ.

Các chính sách và thủ tục thông thường của chúng tôi có tính đến các chi phí mà chúng tôi sẽ phải chịu trong khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Các giao dịch có thể bị tính thêm phí. Nếu tính thêm phí, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng về các khoản phí áp dụng trước khi lệnh của họ được xử lý.

Khi xử lý các lệnh của các sản phẩm phái sinh trên thị trường tài chính OTC, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đạt được kết quả tốt nhất có thể, có xem xét Chính Sách Xử Lý Lệnh của chúng tôi và các hướng dẫn cụ thể chúng tôi nhận được từ khách hàng.

Để đạt được kết quả tốt nhất có thể, chúng tôi sẽ xem xét một số yếu tố, bao gồm giá cả, chi phí, tốc độ xử lý, khả năng xử lý và thanh toán, quy mô, tính chất của lệnh hoặc bất kỳ yếu tố nào khác có liên quan đến việc xử lý lệnh đó.

Chúng tôi sẽ sử dụng kinh nghiệm trong kinh doanh và đánh giá của chúng tôi để xác định tầm quan trọng tương đối của những yếu tố này, tuy nhiên, chúng tôi đã đánh giá rằng giá cả là yếu tố quan trọng nhất để đạt được kết quả tốt nhất có thể.

Chúng tôi sẽ rà soát chính sách này định kỳ và sẽ theo dõi và xem xét các nguồn định giá bên ngoài.

Chúng tôi sẽ thông báo bằng văn bản cho khách hàng trong 14 ngày khi chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách này và sẽ cung cấp thông tin chính sách này cho khách hàng trên trang web của chúng tôi.

11 Từ Chối Chuyển Lệnh

11.1 Không ảnh hưởng đến bất kỳ quy định nào trong Điều Khoản và Điều Kiện này, Quý Khách đồng ý và hiểu rằng, vào bất cứ thời điểm nào mà không cần đưa ra bất kỳ thông báo và/hoặc giải trình nào, chúng tôi có quyền từ chối theo toàn quyền quyết định của chúng tôi, chuyển bất kỳ Lệnh nào để Lệnh đó được xử lý, và Quý Khách không có quyền yêu cầu chúng tôi bồi thường bất kỳ thiệt hại, buộc thực hiện hợp đồng hoặc bồi thường các khoản tiền bồi thường trong bất kỳ trường hợp nào sau đây nhưng không giới hạn:

Bất cứ khi nào chúng tôi cho rằng việc chuyển Lệnh để xử lý Lệnh sẽ ảnh hưởng hoặc có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy hoặc hoạt động trơn tru của Hệ thống Giao Dịch dù dưới bất kỳ hình thức nào;

Bất cứ khi nào Tài Khoản của Quý Khách không có tiền được gửi vào để thanh toán tất cả các khoản phí và số tiền ký quỹ bắt buộc liên quan đến Lệnh nói trên;

Không có chi tiết cần thiết của Lệnh;

Không thể tiến hành một Lệnh liên quan đến quy mô hoặc giá cả; 

Lệnh của Quý Khách có nhiều hơn một cách hiểu hoặc không rõ ràng; 

Không thể thực hiện Lệnh do điều kiện của thị trường, hải quan hoặc khối lượng giao dịch; 

Chúng tôi nhận được thông báo của Quý Khách về việc hủy bỏ hợp đồng; 

Chúng tôi đã gửi thông báo về việc chấm dứt Thỏa Thuận Khách Hàng cho Quý Khách; 

Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về tính xác thực của Lệnh; 

Nếu chúng tôi nghi ngờ rằng Quý Khách đang tham gia vào các hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố; 

Do yêu cầu hoặc yêu cầu hợp pháp của các nền tảng giao dịch có tổ chức tương ứng, các công ty liên kết cũng như do các yêu cầu hợp pháp của bên thứ ba;

Khi tính hợp pháp của Lệnh bị nghi ngờ; 

Do yêu cầu của tòa án theo một quyết định của tòa án; 

Trong các trường hợp nêu tại Mục 9 và Mục 21; 

Nếu Lệnh được đặt theo cách thức và hình thức không tuân thủ các hoạt động kinh doanh thông thường của chúng tôi, hoặc

Khi thị trường cơ sở đóng cửa và Công Ty không nhận được thanh khoản từ các địa điểm thực hiện; 

Nếu tài khoản của Quý Khách đang bị điều tra hoặc đã bị chấm dứt theo quy định 8.7;

Nếu tài khoản của Quý Khách vi phạm các Điều Khoản và Điều Kiện hoặc chúng tôi nghi ngờ tài khoản sẽ vi phạm các Điều Khoản và Điều Kiện.

12 Bảo Đảm, Cam Đoan

12.1 Bằng việc đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa Thuận Khách Hàng này và mỗi khi Quý Khách đặt Lệnh, Quý Khách nêu rõ, xác nhận, bảo đảm và cam đoan những điều sau: 

Quý Khách đang đặt Lệnh và tham gia Giao Dịch với tư cách là chủ thể chính, (thay mặt cho Quý Khach chứ không phải cho bất kỳ người thứ ba nào), trừ khi Quý Khách đã gửi tài liệu và/hoặc Giấy Ủy Quyền cho phép Quý Khách làm đại diện và/hoặc người được ủy thác của bất kỳ người thứ ba nào và các giấy tờ tùy thân có liên quan cho bên thứ ba đó.

Quý Khách đang tham gia vào các điều khoản của Thỏa Thuận Khách Hàng này và mỗi Giao Dịch không vi phạm, xung đột hoặc cấu thành một một vi phạm theo bất kỳ quy định pháp luật, quy định, quy tắc, phán quyết, hợp đồng hoặc văn kiện nào khác ràng buộc Quý Khách hoặc bất kỳ khoản tiền hoặc tài sản nào của Quý Khách.

Quý Khách không phải chịu bất kỳ hạn chế nào trong việc đặt Lệnh hoặc tham gia Giao Dịch liên quan đến Lệnh.

Quý Khách đã có các tư vấn về Giao Dịch liên quan đến Lệnh và không dựa vào bất kỳ cam đoan hoặc thông tin nào do chúng tôi cung cấp để đưa ra quyết định tham gia Giao Dịch của Quý Khách.

Quý Khách được ủy quyền hợp lệ và đã có được tất cả thẩm quyền, quyền hạn và chấp thuận cần thiết để tham gia Thỏa Thuận Khách Hàng này và ký và đặt Lệnh và thực hiện các nghĩa vụ của Quý Khách theo Thỏa Thuận Khách Hàng này.

Tất cả các thông tin được tiết lộ là đúng sự thật và chính xác và Quý Khách cam kết thông báo cho chúng tôi bằng văn bản nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin đã cung cấp.

Các tài liệu được gửi cho chúng tôi là hợp lệ và xác thực và theo hiểu biết và sự tin tưởng tốt nhất của Quý Khách, thông tin được cung cấp trong đơn đăng ký và bất kỳ tài liệu nào khác được cung cấp liên quan đến đơn đăng ký là chính xác, đầy đủ và không gây hiểu nhầm và Quý Khách sẽ thông báo cho chúng tôi nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với chi tiết hoặc thông tin đó.

Các khoản tiền của Quý Khách không phải là các khoản tiền thu được, dù trực tiếp hoặc gián tiếp dưới bất kỳ hình thức nào từ bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc được sử dụng hoặc dự định sử dụng cho mục đích tài trợ khủng bố.

Quý Khách trên 18 tuổi và có tinh thần minh mẫn, không có trở ngại pháp lý hoặc trở ngại nào khác cấm Quý Khách tham gia Thỏa Thuận Khách Hàng này.

Quý Khách đã cung cấp cho chúng tôi các mục tiêu đầu tư của Quý Khách liên quan đến Dịch Vụ của chúng tôi, chẳng hạn như liệu có bất kỳ hạn chế nào đối với thị trường hoặc công cụ mà bất kỳ Giao Dịch nào sẽ được gửi để thực hiện cho Quý Khách, tùy thuộc vào quốc tịch hoặc tôn giáo của Quý Khách.

 1. Ủy Quyền Bên Thứ Ba Giao Dịch

13.1 Quý Khách có quyền ủy quyền cho người thứ ba (“Bên Được Ủy Quyền”) đưa ra hướng dẫn/yêu cầu và/hoặc Lệnh cho chúng tôi với điều kiện Quý Khách đã thông báo bằng văn bản cho chúng tôi về việc thực hiện quyền đó và người này phải đáp ứng tất cả thông số kỹ thuật của chúng tôi cho việc ủy quyền này và được Công Ty chấp thuận.

13.2 Trừ khi chúng tôi nhận được thông báo bằng văn bản của Quý Khách về việc chấm dứt việc ủy quyền cho Bên Được Ủy Quyền, chúng tôi sẽ tiếp tục chấp nhận các hướng dẫn/yêu cầu và/hoặc Lệnh do Bên Được Ủy Quyền thay mặt cho Quý Khách đưa ra và Quý Khách sẽ công nhận các Lệnh đó là hợp lệ và ràng buộc với Quý Khách.

13.3 Chúng tôi phải nhận được thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt ủy quyền cho bên thứ ba trước ít nhất 5 ngày kể từ ngày chấm dứt.

13.4. CÁC TÀI KHOẢN MAMM  

13.4.1 Nếu để quản lý tài khoản MAMM, Quý Khách ủy quyền cho bên thứ ba hành động thay mặt Quý Khách với tư cách là đại diện/đại lý hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác, thì bên đó có thể hướng dẫn/yêu cầu chúng tôi và gửi các yêu cầu liên quan đến bất kỳ Giao Dịch nào, hoặc Giao Dịch dự kiến hoặc bất kỳ vấn đề nào khác thay mặt Quý Khách và chúng tôi sẽ bị ràng buộc vào các hướng dẫn/yêu cầu đó.

13.4.2 Quý Khách cho phép chúng tôi dựa vào và hành động dựa trên bất kỳ yêu cầu, chỉ dẫn hoặc trao đổi nào khác mà chúng tôi nhận được có mục đích do Quý Khách hoặc người đại diện của Quý Khách đưa ra mà Công Ty không cần hỏi thêm gì về tính xác thực, chân thực, thẩm quyền hoặc danh tính của người đưa ra hoặc cố ý đưa ra yêu cầu, chỉ dẫn hoặc trao đổi khác.

13.4.3 Quý Khách sẽ chịu trách nhiệm và sẽ bị ràng buộc bởi tất cả các nghĩa vụ do chúng tôi thực hiện hoặc đảm nhận thay mặt cho Quý Khách từ hoặc liên quan đến các yêu cầu, hướng dẫn hoặc trao đổi khác.

13.4.4 Ngoài quy định 10.3, nếu Quý Khách đã ủy quyền rõ ràng cho bên thứ ba hành động thay mặt cho Quý Khách, thì các tham chiếu đến ‘Khách Hàng’ hoặc ‘Quý Khách’ trong toàn bộ Thỏa Thuận này cũng sẽ bao gồm các tham chiếu đến đại diện bên thứ ba được ủy quyền của Quý Khách.

PHẦN IV – CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

 1. Các Quy Định Pháp Lý

14.1 Bất kể có bất kỳ điều khoản nào khác trong Thỏa Thuận Khách Hàng này, khi cung cấp Dịch Vụ cho Quý Khách, chúng tôi sẽ có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho là cần thiết theo quyết định tuyệt đối của mình để đảm bảo tuân thủ các quy tắc và thông lệ thị trường liên quan và tất cả các quy định pháp luật hiện hành khác.

14.2 Chúng tôi được phép tiết lộ thông tin liên quan đến Quý Khách và/hoặc các Giao Dịch của Quý Khách theo yêu cầu của pháp luật và/hoặc khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ như vậy là cần thiết để xử lý Tài Khoản của Quý Khách một cách phù hợp.

14.3 Theo các chính sách nội bộ, chúng tôi sẽ lưu giữ hồ sơ của Khách hàng trong ít nhất 7 năm sau khi chấm dứt Thỏa thuận khách hàng.

14.4 Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa Thuận Khách Hàng này bị bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào kết luận là không thể thi hành, bất hợp pháp hoặc trái với bất kỳ quy tắc nào, phần đó sẽ được xem là đã bị loại bỏ khỏi Thỏa Thuận Khách Hàng này ngay từ đầu. Thỏa Thuận Khách Hàng này sẽ được giải thích và thi hành như thể điều khoản chưa bao giờ được bao gồm và tính hợp pháp hoặc khả năng thi hành của các điều khoản còn lại trong Thỏa Thuận Khách Hàng này cũng như tính hợp pháp, hiệu lực hoặc khả năng thi hành của điều khoản này theo quy định pháp luật và/hoặc quy định của bất kỳ quốc gia/vùng lãnh thổ nào khác, sẽ không bị ảnh hưởng.

 1. Giới Thiệu Khách Hàng

15.1 Một số Khách Hàng có thể đã được Người Giới Thiệu Kinh Doanh (còn được gọi là Người Môi Giới Giới Thiệu) giới thiệu đến Công Ty. Trong trường hợp đó và bằng cách chấp nhận Thỏa Thuận Khách Hàng này, Khách Hàng xác nhận rằng:

Người Giới Thiệu Kinh Doanh không phải là đại diện của Công Ty và cũng không được phép đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc cam kết nào liên quan đến Công Ty hoặc các dịch vụ của Công Ty,

Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ loại thỏa thuận nào có thể tồn tại giữa Khách Hàng và Người Giới Thiệu Kinh Doanh hoặc đối với bất kỳ chi phí nào khác có thể phát sinh từ thỏa thuận này, và

Căn cứ vào thỏa thuận bằng văn bản với Công Ty, Công Ty có thể trả một loại phí trao đổi tài chính khác cho Người Giới Thiệu Kinh Doanh theo định nghĩa trong Mục 16 (Thuyết Phục).

 1. Thuyết Phục (Các Khoản Thanh Toán cho/từ Bên Thứ Ba)

Công Ty có thể trả và/hoặc nhận phí hoặc hoa hồng cho hoặc từ bên thứ ba với điều kiện là những lợi ích này được cung cấp nhằm để nâng cao chất lượng dịch vụ được cung cấp cho Khách Hàng và không làm ảnh hưởng đến việc tuân thủ nghĩa vụ của Công Ty là hành động vì lợi ích tốt nhất của Khách Hàng.

16.1 Công ty có thể trả phí hoặc hoa hồng cho Người Giới Thiệu Kinh Doanh, Đại Lý Giới Thiệu hoặc các bên thứ ba khác dựa trên một thỏa thuận bằng văn bản. Khoản tiền này liên quan đến tần suất hoặc khối lượng giao dịch và/hoặc các thông số khác.

16.2 Công Ty có thể nhận phí hoặc hoa hồng cũng như các loại tiền trao đổi khác từ bên thứ ba dựa trên một thỏa thuận bằng văn bản. Công Ty có thể nhận phí hoặc hoa hồng từ đối tác mà thông qua đối tác đó Công Ty thực hiện các giao dịch. Phí hoặc hoa hồng này liên quan đến tần suất hoặc khối lượng giao dịch được thực hiện và/hoặc các thông số khác.

16.3 Công Ty có nghĩa vụ và cam kết tiết lộ thêm các chi tiết liên quan đến các khoản tiền trao đổi theo yêu cầu của Khách Hàng.

 1. Thông Tin Liên Lạc và Thông Báo

17.1 Chúng tôi có thể cung cấp cho Quý Khách quyền truy cập vào các khuyến nghị giao dịch, bình luận thị trường hoặc thông tin khác của bên thứ ba. Nếu chúng tôi làm như vậy:

Nếu điều này có liên quan đến mối quan hệ giao dịch của Quý Khách với chúng tôi. Nó chỉ được cung cấp để cho phép Quý Khách đưa ra quyết định đầu tư của riêng mình và không được xem là tư vấn đầu tư.

Nếu tài liệu có các nội dung giới hạn về đối tượng hoặc phân loại đối tượng mà tài liệu đó hướng đến hoặc phân phối, Quý Khách đồng ý rằng Quý Khách sẽ không chuyển nó cho bất kỳ đối tượng hoặc loại đối tượng nào như vậy.

Chúng tôi không đưa ra các cam đoan, bảo đảm hoặc cam kết nào về tính chính xác và đầy đủ của thông tin đó hoặc về hậu quả thuế của bất kỳ Giao Dịch nào, và

Quý Khách chấp nhận rằng trước khi gửi đi, chúng tôi có thể đã sử dụng thông tin đó. Chúng tôi không đưa ra cam đoan về thời điểm Quý Khách nhận được thông tin và không thể đảm bảo rằng Quý Khách sẽ nhận được thông tin đó cùng lúc với các khách hàng khác. Bất kỳ báo cáo hoặc khuyến nghị nghiên cứu đã xuất bản nào có thể xuất hiện trong một hoặc nhiều dịch vụ thông tin màn hình.

17.2 Bình luận thị trường có thể thay đổi và có thể được rút lại bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

 1. Khiếu Nại

18.1 Mặc dù khách hàng đang ký thỏa thuận với Zeal Capital Market (Seychelles) Ltd, Suite C, Orion Mall, Palm Street, Victoria, Mahe, Seychelles có số giấy phép SD027, các thắc mắc có thể được gửi cho chúng tôi theo 2 cách: thông qua phần ‘Liên Hệ với Chúng Tôi’ được tìm thấy trên trang web của chúng tôi hoặc bằng cách gửi email cho chúng tôi như được mô tả trong Mục 18.2 dưới đây. Trước tiên, các thắc mắc được Bộ Phận Hỗ Trợ Khách Hàng xử lý trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được khiếu nại. Nếu Quý Khách nhận được phản hồi từ Bộ Phận Hỗ Trợ Khách Hàng nhưng tin rằng trường hợp của Quý Khách chưa được giải quyết, Quý Khách có thể liên hệ với Bộ Phận Tuân Thủ, là bộ phận độc lập trong Công Ty của chúng tôi, để gửi khiếu nại. Chúng tôi có các thủ tục chính thức để xử lý các khiếu nại một cách công bằng và kịp thời, nhằm mục đích giải quyết mọi khiếu nại một cách hợp lý và khách quan mà không làm vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.

18.2 Bất kỳ khiếu nại nào cũng phải được gửi trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra sự cố, thông qua phần Liên Hệ Với Chúng Tôi hoặc qua email tới domains.CS@ZFX.COM.com và phải bao gồm các nội dung:

Tên đầy đủ của khách hàng

Tên người dùng của khách hàng,

Email và số điện thoại,

Mô tả rõ ràng về đơn khiếu nại bao gồm ID giao dịch và

Bằng chứng chứng minh cho khiếu nại đang được đề cập (cụ thể là ảnh chụp màn hình)

Để xác minh, tất cả các khiếu nại phải được gửi từ cùng một địa chỉ email của Khách Hàng được nêu trong hồ sơ. Nếu khiếu nại được nhận muộn hơn 5 ngày sau khi sự cố xảy ra, thì Công Ty có quyết định chấp nhận khiếu nại hay không.

Tất cả các khiếu nại phải được lập bằng tiếng Anh một cách dễ đọc và toàn diện có chứa thông tin được quy định trong Mục 18.2. Các khiếu nại không chứa thông tin này và/hoặc chứa ngôn từ lăng mạ sẽ không được xử lý.

Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết mọi khiếu nại trong vòng 5 ngày làm việc. Nếu khiếu nại của Quý Khách cần phải điều tra thêm và chúng tôi không thể giải quyết trong vòng 5 ngày làm việc, chúng tôi sẽ đưa ra phản hồi yêu cầu gia hạn trong vòng 4 tuần kể từ khi nhận được khiếu nại. Khi một phản hồi về việc yêu cầu gia hạn được gửi đi, phản hồi đó sẽ xác định thời gian chúng tôi sẽ liên hệ thêm (trong vòng 8 tuần kể từ khi nhận được đơn khiếu nại).

Trong trường hợp Khách Hàng yêu cầu bất kỳ dữ liệu và/hoặc thông tin bổ sung nào liên quan đến khiếu nại của mình, Công Ty sẽ tiết lộ thông tin đó nếu thông tin và dữ liệu đó có sẵn và chậm nhất là 90 ngày sau khi Khách Hàng yêu cầu. Khách Hàng sẽ hoàn thành một biểu mẫu do Công Ty cung cấp cho các yêu cầu đó. Nếu biểu mẫu không được điền chính xác, Công Ty sẽ không thể cung cấp thêm bất kỳ dữ liệu và/hoặc thông tin nào.

Mọi xung đột về giá cả sẽ được giải quyết bằng cách kiểm tra giá thực tế trên thị trường tại thời điểm cụ thể xảy ra sự cố. Nhà đầu tư nên xem lại bảng sao kê tài khoản của mình và có trách nhiệm báo cáo bất kỳ sai sót nào được phát hiện trên tài khoản trong vòng 48 giờ sau khi bản sao kê được phát hành.

Không ảnh hưởng đến các quy định của Mục 18.1 ở trên, các khiếu nại sẽ được điều tra không được liên quan đến:

Một giao dịch hoặc một lệnh đang chờ xử lý hoặc bất kỳ sửa đổi nào đối với giao dịch hoặc lệnh đang chờ xử lý đó không được chấp nhận, bị từ chối, bị xóa hoặc được hoàn nguyên theo các quy định của Thỏa Thuận Khách Hàng này,

Bất kỳ vấn đề giao dịch hoặc quản lý tài khoản do lỗi trong quá trình trao đổi thông tin liên lạc từ phía Khách Hàng hoặc Công Ty hoặc cả hai,

Bất kỳ sự cố nào do không có các phương tiện giao dịch để bảo trì và/hoặc các công tác kỹ thuật khác được tiến hành theo Thỏa Thuận Khách Hàng này và/hoặc bất kỳ sự cố nào do các thông báo ‘lỗi’ được cung cấp bởi nền tảng.  

Bất kỳ giao dịch nào được thực hiện bằng tiền do Khách Hàng tạo ra dưới dạng lợi nhuận từ các giao dịch mà sau đó đã bị Công Ty hủy bỏ,

Bất kỳ sự cố nào do lỗi phần mềm/phần cứng của Nền Tảng Giao Dịch trong trường hợp không có bản ghi nào trên tệp nhật ký máy chủ để chứng minh Khách Hàng đã gửi hướng dẫn/yêu cầu, hoặc

Bất kỳ sự chênh lệch nào về giá và/hoặc báo giá do Công Ty cung cấp cho Công Cụ Tài Chính tương ứng và bất kỳ điều khoản nào đã nêu ở trên được cung cấp cho bất kỳ Công Cụ Tài Chính nào khác (bao gồm, nhưng không giới hạn ở tài sản cơ sở) và/hoặc được cung cấp cho cùng một và/hoặc công cụ tài chính tương tự của bất kỳ công ty nào khác (cho dù là chi nhánh của Công Ty hay công ty nào khác); báo giá sai và/hoặc gia tăng đột biến trong nguồn cấp dữ liệu giá của Công ty; bất kỳ khoản lợi nhuận nào bị mất và/hoặc chưa được chia hoặc bất kỳ khoản lỗ phi tài chính nào.

Cấm, chấm dứt tài khoản, tịch thu tiền, tiền thưởng, lợi nhuận, hoặc từ chối dịch vụ, từ chối lệnh hoặc bất kỳ việc hành động hoặc không hành động nào khác của ZFX.COM liên quan đến các trường hợp thuộc quy định 8.7.

18.9 Hồ sơ của Công Ty về Tài Khoản Giao Dịch của Khách Hàng, bao gồm nhưng không giới hạn các tệp nhật ký máy chủ, sẽ là bằng chứng tuyệt đối và không thể chối cãi đối với bất kỳ khiếu nại nào. Không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, trong trường hợp có sự khác biệt giữa nhật ký giao dịch ở phía máy chủ và nhật ký giao dịch của khách hàng, các tệp nhật ký ở phía máy chủ sẽ được ưu tiên hơn. Nếu tệp nhật ký máy chủ không ghi lại thông tin liên quan mà Khách Hàng đề cập đến, khiếu nại dựa trên tham chiếu này có thể không được xem xét.

Khách hàng xác nhận rằng Công Ty có thể, theo quyết định riêng của mình, ngăn Khách Hàng thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với (các) Lệnh đang được khiếu nại trong thời gian xem xét Khiếu Nại tương ứng.

Nếu Công Ty đưa ra quyết định giải quyết sự cố được đề cập trong đơn khiếu nại của Khách Hàng, Công ty có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, chọn một trong các phương pháp sau:

Mở và/hoặc đóng Giao Dịch và/hoặc Lệnh đang chờ xử lý đang khiếu nại, 

Đáp ứng (đầy đủ hoặc một phần) yêu cầu của Khách Hàng như đã nêu trong đơn khiếu nại; hoặc  

giải quyết vấn đề bằng các phương pháp thường được chấp nhận trong thực tiễn thị trường chung.

Trừ khi các quy định pháp luật hiện hành quy định rõ ràng, quyết định của Công Ty đối với khiếu nại sẽ là quyết định cuối cùng và có giá trị ràng buộc và sẽ không bị khiếu nại.

Nếu có tình huống phát sinh không nằm trong điều khoản của Thỏa Thuận Khách Hàng này, Công Ty và Khách hàng đồng ý cố gắng giải quyết vụ việc trên cơ sở thiện chí và công bằng và thực hiện hành động phù hợp với thông lệ thị trường chung.

Trong trường hợp khiếu nại được giải quyết, Khách Hàng phải đồng ý bằng văn bản rằng sẽ từ bỏ mọi quyền đối với các khiếu nại trước đây hoặc hiện tại đối với Công Ty và rút lại bất kỳ bài đăng, thông báo, hồ sơ hoặc các ấn phẩm khác tiêu cực có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến Công Ty bằng cách ký Thỏa Thuận Giải Quyết. Việc Khách Hàng không tuân theo bất kỳ quy định nào trong tài liệu này hoặc Khách Hàng không ký Thỏa Thuận Giải Quyết sẽ dẫn đến việc Công Ty đệ đơn pháp lý chống lại Khách Hàng. Các khoản tiền thưởng đang chờ xử lý thông qua các chương trình khuyến mãi và/hoặc ưu đãi sẽ được ghi nợ nếu Khách Hàng không ký Thỏa Thuận Giải Quyết đã thỏa thuận.

Chúng tôi bảo lưu quyền của mình để tiến hành các hành động pháp lý nếu các khiếu nại dựa trên thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm, bằng chứng chứng minh khiếu nại chưa được gửi trong khiếu nại ban đầu hoặc cố tình rút lại hoặc không tiết lộ thông tin nào có lợi cho khiếu nại của Quý Khách. Việc gửi thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm như vậy là một hành vi phạm tội nghiêm trọng và hậu quả là, nếu Công Ty phải chịu thiệt hại uy tín dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi sẽ khởi kiện để yêu cầu bồi thường.

PART V – CÁC QUY ĐỊNH CUỐI CÙNG 

 1. Thông Tin Liên Lạc

19.1 Quý Khách chấp nhận và hiểu rằng ngôn ngữ chính thức của chúng tôi là tiếng Anh và Quý Khách cần phải đọc và tham khảo trang web chính để biết tất cả thông tin và tiết lộ về Công Ty và các hoạt động của Công Ty. Bản dịch hoặc thông tin được cung cấp bằng các ngôn ngữ khác không phải là tiếng Anh trên trang web địa phương của chúng tôi chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không ràng buộc chúng tôi và cũng không có bất kỳ hiệu lực pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào; chúng tôi không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ liên quan đến tính chính xác của các thông tin trong bản dịch hoặc thông tin được cung cấp đó. Bản tiếng Anh của tất cả thông tin được ưu tiên áp dụng.

19.2 Trừ khi có quy định ngược lại cụ thể, mọi thông báo, hướng dẫn, ủy quyền, yêu cầu, thắc mắc chung hoặc các thông tin liên lạc và tin nhắn khác mà Quý Khách cung cấp cho chúng tôi theo Thỏa Thuận Khách Hàng này sẽ bằng tiếng Anh và bằng văn bản và sẽ được gửi cho chúng tôi tới địa chỉ liên hệ chi tiết được quy định tại Mục 1.3. Nếu thông tin liên lạc của Quý Khách được gửi qua đường bưu điện, thông tin liên lạc đó phải được gửi bằng thư bảo đảm hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh thương mại.

19.3 Chúng tôi bảo lưu quyền chỉ định bất kỳ phương thức liên lạc nào khác với Quý Khách.

19.4 Chúng tôi có thể giám sát và/hoặc ghi lại bất kỳ trao đổi điện tử nào giữa chúng tôi và Quý Khách (bao gồm các cuộc gọi điện thoại, email, tin nhắn văn bản và tin nhắn tức thời) mà không cần sử dụng âm báo hoặc cảnh báo khác, để xác minh các hướng dẫn và duy trì chất lượng dịch vụ của chúng tôi nhằm mục đích đào tạo và kiểm tra việc tuân thủ Thỏa Thuận Khách Hàng này, các chính sách và thủ tục nội bộ của chúng tôi cũng như các quy định hiện hành. Quý Khách chấp nhận rằng hồ sơ của chúng tôi về các trao đổi của chúng tôi sẽ được chấp nhận làm bằng chứng liên quan đến bất kỳ hướng dẫn hoặc thông tin liên lạc nào mà Quý Khách được cung cấp hoặc nhận và rằng những hồ sơ này thuộc về chúng tôi.

19.5 Đường dây điện thoại của chúng tôi hoạt động trong khung giờ 9:00 và 22:00 (GMT+8) vào các ngày làm việc. Nếu chúng tôi cần liên hệ gấp với Quý Khách về Tài Khoản, chúng tôi có thể liên hệ với Quý Khách ngoài những giờ này. Quý Khách có thể sử dụng dịch vụ trò chuyện trực tuyến để được giải đáp bất kỳ thắc mắc nào với bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng ngoài giờ làm việc chính thức của chúng tôi.

19.6 Thông báo sẽ được gửi qua email cho Quý Khách theo địa chỉ email được đăng ký trên Tài Khoản của Quý Khách hoặc được gửi bằng bưu điện theo địa chỉ cuối cùng mà Quý Khách đã cung cấp cho chúng tôi. Quý Khách có trách nhiệm đảm bảo rằng Quý Khách cung cấp thông tin liên hệ chính xác và cập nhật.

19.7 Thông báo sẽ được xem là đã gửi: nếu được gửi bằng fax, khi người gửi nhận được báo cáo đã gửi từ máy fax của người gửi xác nhận rằng người nhận đã nhận được thông báo bằng máy fax của người nhận, hoặc nếu được gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh thương mại, vào ngày tài liệu được ký khi nhận được thông báo đó và sẽ chỉ có hiệu lực khi người nhận thực sự nhận được, với điều kiện là các thông báo đó không vi phạm và không trái với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận Khách Hàng này. Tất cả các thông báo được gửi bằng chuyển phát nhanh bưu điện sẽ được xem là nhận được sau 7 ngày làm việc kể từ ngày các thông báo được gửi đi. Các thông báo gửi bằng đường hàng không sẽ được xem là nhận được sau 7 ngày làm việc kể từ ngày gửi.

 1. Phí và Thuế

20.1  Quý Khách xác nhận rằng Quý Khách hiểu rằng chúng tôi thu doanh thu của mình như một phần cố định của chênh lệch bất kể giao dịch của Quý Khách lãi hay lỗ từ đối tác mà chúng tôi thực hiện giao dịch. Phí/hoa hồng này liên quan đến tần suất/khối lượng giao dịch được thực hiện và/hoặc các thông số khác. Tuy nhiên, và như một biện pháp bảo vệ để xử lý lệnh tối ưu, Công Ty sẽ không cấu trúc hoặc tính phí hoa hồng các giao dịch theo cách phân biệt đối xử không công bằng giữa các địa điểm xử lý giao dịch nếu có nhiều hơn một địa điểm xử lý. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Mục 11.23 và 18. Phí duy trì tài khoản được liệt kê trong Mục 13.10. Vì hoa hồng qua đêm phụ thuộc vào một số thông số thị trường (chẳng hạn như, nhưng không giới hạn, công cụ tài chính được đề cập, lãi suất, biến động thị trường, v.v.), phí phát sinh có thể thay đổi. Vui lòng tham khảo trang “Hoa Hồng Qua Đêm” trên trang web của chúng tôi để biết các ví dụ (https://www.ZFX.COM.com/vi/contract-specilities).

20.2 Quý Khách đồng ý thanh toán các khoản phí và thuế áp dụng (nếu có) của chúng tôi theo mức thuế suất/mức phí và thời gian quy định trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể thay đổi các khoản phí theo định kỳ và công bố chúng trên trang web của chúng tôi. Quý Khách sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm xem xét các phần có liên quan trên trang web của chúng tôi và Quý Khách sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi nào trong các khoản phí của chúng tôi.

20.3 Chúng tôi có thể chia sẻ phí giao dịch (hoa hồng) với các bên thứ ba hoặc nhận tiền bồi thường từ họ đối với các giao dịch được thực hiện thay mặt Quý Khách.

20.4 Quý Khách cam kết thanh toán tất cả các chi phí đóng dấu/thuế trước bạ liên quan đến Thỏa Thuận Khách Hàng và bất kỳ tài liệu nào có thể được yêu cầu để trở thành Khách Hàng của chúng tôi hoặc thực hiện các giao dịch theo Thỏa Thuận Khách Hàng.

20.5 Quý Khách sẽ tự chịu trách nhiệm về tất cả các hồ sơ, tờ khai thuế và báo cáo về bất kỳ Giao Dịch nào mà phải được nộp cho bất kỳ cơ quan có liên quan nào, cho dù là chính phủ hay cơ quan khác và thanh toán tất cả các loại thuế (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ khoản thuế chuyển nhượng hoặc giá trị gia tăng nào), phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ Giao Dịch nào.

20.6 Hoa hồng cho việc gửi tiền và/hoặc rút tiền có thể được chúng tôi điều chỉnh tùy từng thời điểm. Quý Khách sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm xem xét các phần có liên quan trên trang web của chúng tôi và Quý Khách sẽ luôn được thông báo về bất kỳ điều chỉnh nào trong các khoản phí của chúng tôi. Quý Khách cũng sẽ phải chịu trách nhiệm đối với các khoản phí mà bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào phải chịu liên quan đến quá trình chuyển giao.

21 Thông Tin, Bảo Mật, Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu và Chính Sách Bảo Mật  

21.1 Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc Quý Khách đồng ý với Chính Sách này.

21.2 Chúng tôi bị ràng buộc phải tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu có trong Đạo Luật Bảo Vệ Dữ Liệu 2018 và các Quy Định về Quyền Riêng Tư và Truyền Thông Điện Tử (Chỉ Thị EC) 2003.

21.3 Chính sách này sẽ được rà soát định kỳ để xem xét các thay đổi trong hoạt động của chúng tôi cũng như các thay đổi trên thực tiễn và hơn nữa, để đảm bảo rằng Chính Sách này vẫn phù hợp với bất kỳ thay đổi nào về luật pháp, công nghệ và môi trường kinh doanh. 

21.4 Quý Khách nên kiểm tra trang này tùy từng thời điểm để đảm bảo rằng Quý Khách hài lòng với mọi thay đổi trong Chính Sách này. Mọi thông tin được lưu trữ sẽ được điều chỉnh theo Chính Sách mới nhất của chúng tôi.

21.5 Chúng tôi có thể thu thập và xử lý các thông tin sau liên quan đến Quý Khách:

Thông tin mà Quý Khách cung cấp cho chúng tôi bằng cách điền vào các biểu mẫu trên trang web của chúng tôi, bao gồm thông tin Quý Khách cung cấp khi đăng ký mở Tài Khoản, sử dụng trang web của chúng tôi, đăng ký dịch vụ của chúng tôi hoặc đăng tài liệu;

Nếu Quý Khách liên hệ với chúng tôi hoặc trả lời các cuộc khảo sát, chúng tôi có thể lưu hồ sơ về các thư từ trao đổi đó;

Chi tiết về bất kỳ lệnh hoặc giao dịch nào (lịch sử giao dịch/lịch sử đặt hàng hoặc hình thức khác) mà Quý Khách đã thực hiện thông qua trang web của chúng tôi;

Chi tiết về các lần Quý Khách truy cập vào trang web của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn, dữ liệu lưu lượng truy cập, dữ liệu vị trí, nhật ký web và các dữ liệu liên lạc khác, cho dù là nhằm mục đích thanh toán của chúng tôi hay nhằm mục đích nào khác và các tài nguyên mà Quý Khách truy cập;

Các thông tin về máy tính của Quý Khách, bao gồm địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt để quản trị hệ thống và báo cáo thông tin tổng hợp cho các nhà quảng cáo của chúng tôi. Dữ liệu này sẽ không xác định danh tính bất kỳ cá nhân nào.

Khi Quý Khách sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng cookie để phân biệt Quý Khách với những người dùng khác trên trang web của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho Quý Khách trải nghiệm phù hợp và hiệu quả hơn khi Quý Khách truy cập trang web của chúng tôi, bao gồm việc thể hiện các trang web theo nhu cầu hoặc sở thích của Quý Khách và cho phép chúng tôi cải thiện trang web nói chung.

Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin có được liên quan đến Quý Khách theo các cách thức sau:    

Đảm bảo nội dung trong trang web của chúng tôi được trình bày với Quý Khách một cách hiệu quả nhất;

Cung cấp cho Quý Khách các sản phẩm và dịch vụ mà Quý Khách yêu cầu từ chúng tôi hoặc, nếu Quý Khách đồng ý, chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý Khách các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cho rằng Quý Khách có thể quan tâm;

Quản lý và điều hành các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho Quý Khách;

Cập nhật cho Quý Khách với tư cách là khách hàng các thay đổi về dịch vụ của chúng tôi và các vấn đề liên quan;

Thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa Quý Khách và chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu của Quý Khách hoặc cho phép các bên thứ ba có chọn lọc được sử dụng dữ liệu của Quý Khách, để cung cấp cho Quý Khách thông tin về hàng hóa và dịch vụ mà Quý Khách có thể quan tâm và chúng tôi hoặc các bên thứ ba có thể liên hệ với Quý Khách về vấn đề này qua email.

Các đối tượng chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin:

Bất kỳ thành viên nào trong nhóm các công ty của chúng tôi cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ khác;

Những người kế nhiệm tiềm năng có quyền đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi;

Các nhà tư vấn bên thứ ba, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác có thể truy cập thông tin cá nhân của Quý Khách khi cung cấp dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ hỗ trợ CNTT) cho chúng tôi;

Giới thiệu cho các nhà môi giới mà chúng tôi có mối quan hệ hỗ trợ (bất kỳ ai trong số họ có thể ở trong hoặc ngoài Khu Vực Kinh Tế Châu Âu);

Bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào đại diện cho Quý Khách mà Quý Khách yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin, bao gồm cố vấn tài chính, nhà môi giới, luật sư hoặc kế toán của Quý Khách;

Các bên thứ ba cần xử lý giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của Quý Khách 

Cơ Sở Dữ Liệu Thương Mại hoặc các cơ sở dữ liệu tương tự;

Các nhà cung cấp tín dụng, tòa án, cơ quan trọng tài và cơ quan quản lý để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định, theo thỏa thuận hoặc sự cho phép của pháp luật;

Kiểm toán viên hoặc nhà thầu hoặc các cố vấn khác kiểm toán, hỗ trợ hoặc tư vấn về bất kỳ mục đích kinh doanh nào của chúng tôi, trong bất kỳ quốc gia/vùng lãnh thổ nào nơi mà chúng tôi hoạt động;

Theo yêu cầu của Quý Khách hoặc được sự đồng ý của Quý Khách.

22 Sự Kiện Bất Khả Kháng 

22.1 Trừ khi được quy định rõ ràng trong Thỏa Thuận Khách Hàng này, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc có bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ loại tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bất kỳ việc không thực hiện, gián đoạn hoặc chậm trễ nào trong việc thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo Thỏa Thuận Khách Hàng này khi việc không thực hiện, gián đoạn hoặc chậm trễ là do:

Các hành động của chính phủ, sự bùng nổ chiến tranh hoặc thù địch, đe dọa chiến tranh, hành động khủng bố, tình trạng khẩn cấp quốc gia, bạo loạn, gây rối dân sự, phá hoại, trưng dụng, hoặc bất kỳ thảm họa quốc tế hoặc khủng hoảng chính trị nào khác;

Thiên tai, động đất, bão, cuồng phong, lũ lụt, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc thiên tai khác;

Tranh chấp lao động không bao gồm các tranh chấp liên quan đến lực lượng lao động của chúng tôi;

 Tạm ngừng giao dịch trên thị trường, hoặc định giá tối thiểu hoặc tối đa để giao dịch trên thị trường, lệnh cấm theo quy định đối với hoạt động của bất kỳ bên nào (trừ khi chúng tôi gây ra lệnh cấm đó), quyết định của cơ quan nhà nước, cơ quan quản lý của các tổ chức tự quản/tự điều chỉnh, các quyết định của cơ quan chủ quản của các nền tảng giao dịch có tổ chức;

Lệnh tạm dừng các dịch vụ tài chính do các cơ quan quản lý thích hợp đưa ra hoặc bất kỳ hành động hoặc quy định nào khác của bất kỳ cơ quan hoặc cơ quan quản lý, chính phủ hoặc siêu quốc gia nào;

Sự cố, hỏng hóc hoặc trục trặc của bất kỳ thiết bị điện tử, mạng và đường dây liên lạc nào (không phải do sự thiếu trung thực hoặc vi phạm cố ý của chúng tôi), các cuộc tấn công của hacker và các hành động bất hợp pháp khác đối với máy chủ và Hệ Thống Giao Dịch Trực Tuyến của chúng tôi; hoặc 

Bất kỳ sự kiện, hành động hoặc hoàn cảnh nào không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi và tác động của (các) sự kiện đó đến mức chúng tôi không có khả năng thực hiện bất kỳ hành động hợp lý nào để khắc phục vi phạm.

Trong trường hợp bất khả kháng, Bên bị ảnh hưởng phải thông báo cho Bên kia về các trường hợp và sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của mình trong vòng 3 ngày làm việc.

Trong trường hợp bất khả kháng, chúng tôi có thể tạm ngừng, đóng băng hoặc đóng các trạng thái giao dịch của Quý Khách.

23 Thời Hạn và Chấm Dứt  

23.1 Thỏa Thuận Khách Hàng này sẽ có hiệu lực vô thời hạn cho đến khi bị chấm dứt theo các quy định tại Mục 23 được nêu trong Điều Khoản và Điều Kiện này.

23.2 Chúng tôi sẽ chấm dứt Thỏa Thuận Khách Hàng này ngay lập tức khi xảy ra bất kỳ điểm nào được nêu dưới đây: 

a) Khách hàng không tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc chuyển giao vị thế đầu tư mở, 

b) Khách hàng không có thẩm quyền giao dịch kinh doanh với chúng tôi hoặc theo cách mà khách hàng thường tiến hành kinh doanh với chúng tôi, 

c) Nếu khách hàng đã qua đời, tuyên bố vắng mặt hoặc trong trạng thái không tỉnh táo, 

d) Việc chấm dứt thỏa thuận được yêu cầu bởi bất kỳ cơ quan hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền nào, 

e) Khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận khách hàng và theo đánh giá của chúng tôi, thỏa thuận khách hàng này không thể được thực hiện, 

f) Nếu khách hàng không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào hoặc không thực hiện bất kỳ hành động nào khác theo yêu cầu của Thỏa thuận khách hàng, 

g) Chúng tôi nhận được nguồn thông tin đáng tin cậy cho rằng có sự thay đổi quan trọng bất lợi trong điều kiện tài chính của khách hàng đã xảy ra hoặc khách có thể không thể thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận khách hàng hoặc khách không cung cấp cho chúng tôi sự đảm bảo đầy đủ về khả năng thực hiện nghĩa vụ của bạn trong vòng 24 giờ sau khi nhận được yêu cầu liên quan từ chúng tôi, 

h) Nếu khách hàng tiến hành nộp đơn liên quan đến các hành vi như phá sản hoặc bất kỳ hành vi tương đương nào, bao gồm cả những hành vi liên quan đến các quốc gia khác, được áp dụng cho bạn hoặc nếu là quan hệ đối tác, đối với một hoặc nhiều đối tác, hoặc công ty, người được ủy thác, người tiếp nhận hành chính hoặc viên chức tương tự được bổ nhiệm, 

i) Nếu một Lệnh được thực hiện hoặc một giải pháp được thông qua cho các việc liên quan đến hành chính nhân sự hoặc kết thúc một sự kiện nào đó (ngoài mục đích hợp nhất hoặc tái thiết), 

j) Nếu xảy ra bất kỳ khó khăn, việc thực hiện hoặc bất kỳ điểm nào xảy ra với bất kỳ tài sản nào mà khách hàng sở hữu và không được giải quyết/thanh toán trong vòng 7 ngày, 

k) Nếu bất kỳ khoản đảm bảo nào được tạo ra bởi bất kỳ khoản thế chấp hoặc khoản phí nào trở nên có hiệu lực đối với khách hàng và người nhận thế chấp hoặc người định phí (tức là người cho vay) thực hiện các bước để thực thi việc bảo đảm hoặc các khoản phí, 

l) Nếu bất kỳ khoản nợ hoặc bất kỳ công ty con nào của khách hàng đến hạn và phải thanh toán ngay lập tức, hoặc có khả năng được tuyên bố là đến hạn và phải thanh toán, trước ngày đáo hạn đã nêu vì lý do vỡ nợ của khách (hoặc bất kỳ công ty con nào của khách) hoặc khách (hoặc bất kỳ của các công ty con của khách) không thanh toán bất kỳ khoản nợ nào vào ngày đến hạn. 

m) Khách hàng triệu tập một cuộc họp với mục đích cung cấp, đề xuất hoặc tham gia vào bất kỳ thỏa thuận hoặc thành phần nào vì lợi ích của các bên cho vay.  

n) Nếu bất kỳ tuyên bố hoặc đảm bảo nào do khách đưa ra là / hoặc không đúng sự thật, 

o) Trong trường hợp khách hàng vi phạm nghiêm trọng các yêu cầu được thiết lập bởi bất kỳ luật nào, 

p) Nếu việc mở rộng quy mô hoặc bất kỳ hoạt động giao dịch trái phép nào khác được thực hiện trên Hệ thống Giao dịch Trực tuyến, dù là tự động hay thủ công. Trong trường hợp này, tất cả các Giao dịch trái phép sẽ bị vô hiệu và hủy bỏ, hoặc 

q) Nếu bạn được phân loại là Người có yếu tố chính trị (PEP) hoặc không cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan đến các quy định Xác minh danh tính khách hàng và Chống rửa tiền mà Công ty bắt buộc phải tuân theo. 

r) Công ty duy trì một chính sách nghiêm ngặt về việc giới hạn 1 tài khoản cho mỗi người, gia đình, địa chỉ hộ gia đình, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin tài khoản thanh toán giống nhau (ví dụ: thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, Neteller, v.v.) và máy tính dùng chung, ví dụ: trong thư viện công cộng hoặc nơi làm việc. Các đăng ký trùng lặp của cùng một Khách hàng sẽ bị nghiêm cấm và tất cả các Giao dịch được thực hiện bởi tất cả các tài khoản trùng lặp sẽ bị vô hiệu hóa và bị hủy bỏ và tất cả lợi nhuận tạo ra sẽ được ghi nợ. 

s) Công ty duy trì chính sách không khoan nhượng đối với các chiến lược giao dịch lạm dụng, các hoạt động gian lận, thao túng, bồi hoàn hoặc bất kỳ trò gian lận nào khác. Các hoạt động như vậy bao gồm, nhưng không giới hạn, việc sử dụng sai các quỹ đã ký gửi và khuyến mại / tiền thưởng, chênh lệch giá hoán đổi, chênh lệch tiền thưởng, hoàn lại tiền, bảo hiểm rủi ro nội bộ hoặc bên ngoài, việc sử dụng bất kỳ hệ thống giao dịch tự động và / hoặc phần mềm nào (“robot giao dịch, ”“ Cố vấn chuyên môn, ”v.v.). Nếu chúng tôi cho rằng có bất kỳ hoạt động nào như vậy liên quan đến tài khoản giao dịch của Khách hàng, chúng tôi có quyền hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả các Giao dịch trước đây của bạn và ghi nợ tất cả lợi nhuận đã tạo. 

t) Các tài khoản có tất cả các tiêu chí sau sẽ bị đóng: 

(i) Sau khi mở tài khoản, không có giao dịch nào được thực hiện trong vòng 6 tháng. 

(ii) Không có giao dịch tài chính nào được thực hiện trong giai đoạn này, kể cả tiền gửi trực tiếp cũng như rút tiền trực tiếp. 

(iii) Tài khoản không có vị thế mở tại thời điểm đóng tài khoản. 

(iv) Khách hàng đã không đăng nhập trong 6 tháng liên tục, điều kiện này bao gồm việc sử dụng MT4 và các ứng dụng di động khác. 

u) Tài khoản demo có thể bị chấm dứt nếu nó không hoạt động trong 30 ngày liên tục ngay trước ngày chấm dứt. 

23.3 Thỏa Thuận Khách Hàng này có thể bị Khách Hàng hoặc Công Ty chấm dứt bất kỳ lúc nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản. Nếu Thỏa Thuận Khách Hàng bị chấm dứt, Tài Khoản của Khách Hàng sẽ bị đóng.

23.4 Việc Quý Khách chấm dứt Thỏa Thuận Khách Hàng này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào mà Quý Khách sau đó có thể phải chịu đối với chúng tôi, bao gồm bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc trạng thái thiếu hụt nào mà Quý Khách có thể có hoặc liên quan đến các giao dịch được thực hiện trước ngày chấm dứt Thỏa Thuận Khách Hàng. Phụ thuộc vào Mục 24 tại đây, chúng tôi sẽ hoàn thành các Giao Dịch đang được tiến hành tại thời điểm chấm dứt sớm nhất có thể.

23.5 Nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào được mô tả trong Mục 23.2, theo toàn quyền quyết định của mình, vào bất kỳ thời điểm nào và không cần thông báo cho Quý Khách,  chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ một hoặc nhiều hành động sau:

Chấm dứt Thỏa Thuận Khách Hàng này;

Thay mặt Quý Khách và dưới danh nghĩa của Quý Khách, đình chỉ, đóng băng hoặc đóng tất cả hoặc bất kỳ trạng thái đầu tư đang mở nào của Quý Khách;

Chuyển đổi tiền tệ; 

Sử dụng bất kỳ khoản tiền mặt nào của Quý Khách và số tiền thu được từ bất kỳ Giao Dịch nào tương ứng với số tiền Quý Khách còn nợ Công Ty, bao gồm các khoản tiền đến hạn thanh toán, phí, hoa hồng và/hoặc lãi suất;

Giữ các khoản tiền của Khách Hàng khi cần thiết để đóng các trạng thái giao dịch đã được mở và/hoặc thanh toán bất kỳ nghĩa vụ nào đang chờ xử lý của Quý Khách, bao gồm nhưng không giới hạn, việc thanh toán bất kỳ số tiền nào mà Quý Khách nợ Công Ty theo Thỏa Thuận Khách Hàng; hoặc

Đóng Tài Khoản của Quý Khách; 

Vô hiệu hóa hoặc hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả các Giao Dịch trong quá khứ của Quý Khách và ghi nợ tất cả lợi nhuận đã tạo ra.

Chúng tôi bảo lưu quyền kết hợp bất kỳ tài khoản nào được mở dưới danh nghĩa của Quý Khách, để hợp nhất số dư trong các tài khoản đó và bù trừ các số dư đó.

Nếu có số dư vì lợi ích của Quý Khách, chúng tôi sẽ (sau khi khấu trừ các khoản tiền mà theo quyết định của chúng tôi là phù hợp đối với các khoản nợ trong tương lai) thanh toán số dư đó cho Quý Khách càng sớm càng tốt và cung cấp cho Quý Khách một bản sao kê thể hiện cách tính số dư và, nếu thích hợp, yêu cầu Người Được Chỉ Định hoặc/và bất kỳ người giám sát nào cũng phải thanh toán bất kỳ khoản tiền áp dụng nào. Các khoản tiền đó sẽ được chuyển giao theo hướng dẫn của Quý Khách, nhưng chúng tôi có quyền từ chối chuyển tiền của Quý Khách cho bên thứ ba.

 1. Luật Điều Chỉnh Áp Dụng và Thẩm Quyền Giải Quyết Tranh Chấp

24.1 Nếu không đạt được thỏa thuận để giải quyết tranh chấp bằng các hình thức được mô tả trong Mục 18 của Thỏa Thuận Khách Hàng này, tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa Thuận Khách Hàng sẽ được giải quyết chung thẩm tại tòa án trọng tài ở Seychelles.

24.2 Thỏa Thuận Khách Hàng này và tất cả các giao dịch giữa Khách Hàng và Công Ty được điều chỉnh bởi luật thương mại quốc tế và/hoặc thông lệ ngành.

24.3 Chúng tôi có quyền thực hiện hoặc bỏ qua bất kỳ biện pháp nào chúng tôi mong muốn trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật và quy định có hiệu lực tại thời điểm đó. Quý Khách bị ràng buộc vào bất kỳ biện pháp nào có thể được thực hiện như vậy và tất cả các quy định pháp luật và quy định có hiệu lực.

 1. Bên Thứ Ba

25.1 Vào bất kỳ thời điểm nào, chúng tôi có thể chuyển giao, chuyển nhượng hoặc thay thế bất kỳ quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ nào của chúng tôi theo Thỏa Thuận Khách Hàng này nếu chúng tôi có thông báo cho Quý Khách.

25.2 Các quyền và nghĩa vụ của Quý Khách theo Thỏa Thuận Khách Hàng này là thuộc về cá nhân Quý Khách và không thể được chuyển giao, chuyển nhượng hoặc thay thế.

25.3 Tại Thỏa Thuận Khách Hàng này, Quý Khách thừa nhận và xác nhận rằng ZFX.COM đang tham gia với một bên thứ ba hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán độc lập để thu tiền thanh toán. Quý Khách thừa nhận và xác nhận Quý Khách biết rằng bên thứ ba đang thực hiện theo chỉ dẫn/yêu cầu của Quý Khách để chuyển tiền thay mặt Quý Khách cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và bên thứ ba đó không chịu bất kỳ trách nhiệm, nghĩa vụ hoặc bảo đảm nào. Quý Khách đồng ý và xác nhận rằng Quý Khách không có quyền khiếu nại bất kỳ khoản tiền nào đã được chuyển đi từ bên thứ ba hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán dưới bất kỳ hình thức nào, dưới bất kỳ quyền sở hữu nào hoặc trong bất kỳ trường hợp nào.

25.4 Quý Khách hiểu rằng bất kỳ bên thứ ba hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán nào cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền của Quý Khách và Quý Khách không được cung cấp bất kỳ hình thức dịch vụ tài chính nào từ bên thứ ba hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đó. Quý Khách hiểu rằng Quý Khách không sử dụng bên thứ ba/nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc các đơn vị liên kết của bên thứ ba/nhà cung cấp dịch vụ thanh toán với tư cách là một tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính, mà là một nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy chỉ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán. Quý Khách xác nhận rằng Quý Khách sẽ không có khiếu nại nào khác và cũng không có khiếu nại trong tương lai chống lại bên thứ ba hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sau khi việc thanh toán tiền của Quý Khách đã được thực hiện.

25.5 Quý Khách hoàn toàn biết rằng thông tin đầu tư có thể được chúng tôi công bố định kỳ hoặc thường lệ cho Quý Khách không nhất thiết phải là kết quả nghiên cứu đầu tư do chúng tôi thực hiện. Khi nghiên cứu đầu tư đó được thuê từ bên ngoài từ hoạt động của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giám sát mức độ và tiêu chuẩn mẫn cán mà nghiên cứu đó được thực hiện nhưng không thể đảm bảo rằng nhà cung cấp phải chịu sự kiểm soát của chính phủ hoặc bất kỳ cơ quan quản lý nào ngang bằng về tiêu chuẩn và/hoặc phạm vi mà chúng tôi tuân thủ. Các sự kiện, ý kiến và bất kỳ phát hiện hoặc thiếu sót nào khác trong các nghiên cứu đầu tư đó không thể hiện quan điểm của Công Ty và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc khiếu nại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất kỳ nghiên cứu của bên thứ ba nào mà Quý Khách dựa vào để đưa ra quyết định đầu tư.

25.6. Quý Khách hoàn toàn hiểu rằng khi Quý Khách chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba (ví dụ: người quản lý tiền, rô bốt giao dịch, nhà cung cấp tín hiệu, v.v.), chúng tôi sẽ chỉ cung cấp Dịch Vụ của chúng tôi cho Quý Khách như mô tả trong Mục 3 và việc chuyển nhượng dịch vụ của Quý Khách cho bên thứ ba sẽ hoàn toàn là trách nhiệm của Quý Khách. Bất kỳ sự kiện, ý kiến, phát hiện, dịch vụ hoặc thiếu sót nào trong việc chuyển nhượng quyền đó không đại diện cho quan điểm và dịch vụ của Công Ty và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc khiếu nại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc chuyển nhượng cho bên thứ ba.

 1. Chính Sách Hoàn Tiền

26.1 Khách Hàng có quyền đóng tài khoản của mình bất kỳ lúc nào Khách Hàng muốn. Công Ty sẽ chấp thuận việc đóng tài khoản nếu:

Không có khoản đầu tư đang hoạt động nào được thực hiện.

Không có cuộc điều tra nào được tiến hành liên quan đến bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Dịch Vụ hiện tại.

Nếu không có khoản phí nào được áp dụng đối với tài khoản, Công Ty phải đóng tài khoản theo yêu cầu của Khách Hàng.

Nếu tài khoản của Khách Hàng đã bị tạm ngưng do vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ hiện tại hoặc do bất kỳ hành vi lạm dụng nào khác mà Khách Hàng phát hiện, khoản hoàn trả sẽ không được thanh toán trong bất kỳ trường hợp nào.

Công Ty không phải cung cấp bất kỳ khoản hoàn trả nào trong trường hợp tổn thất bị gây ra do các lý do có thể thấy trước hoặc không lường trước được.

Yêu cầu hoàn tiền có thể được thực hiện trong trường hợp tài khoản đã được gửi tiền vào, nhưng khách hàng không đặt bất kỳ lệnh nào.

Trong trường hợp này, phương thức thanh toán tương tự đã sử dụng để gửi tiền sẽ được sử dụng để hoàn lại tiền. Khoản hoàn lại sẽ là toàn bộ số tiền, trừ khi có các thỏa thuận khác.

Việc xử lý yêu cầu hoàn tiền có thể mất đến một tuần.

Tất cả các yêu cầu khác sẽ được xem là RÚT TIỀN và sẽ được xử lý bằng các phương thức, điều khoản và thủ tục tương ứng.

PHẦN IV – ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI 

Trong Thỏa Thuận Khách Hàng này, những từ sau sẽ có nghĩa tương ứng như được định nghĩa dưới đây:

Mã Truy Cập: Thông tin đăng nhập và mật khẩu mà chúng tôi cung cấp cho Quý Khách để Quý Khách có thể truy cập vào Hệ Thống Giao Dịch hoặc trang web của chúng tôi (nếu có).

Dữ Liệu Truy Cập: Mã Truy Cập, số Tài Khoản của Quý Khách và bất kỳ thông tin nào cần thiết để đặt Lệnh với chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào.

Tài Khoản: Bất kỳ tài khoản giao dịch nào được mở cho Quý Khách trong hồ sơ của chúng tôi cho phép Quý Khách giao dịch các Công Cụ Tài Chính theo định nghĩa bên dưới.

Quy Định Áp Dụng: (a) Các quy tắc của thị trường liên quan; và (b) tất cả các quy định pháp luật, quy tắc và quy định hiện hành khác có hiệu lực tại bất kỳ quốc gia/vùng lãnh thổ nào.

Đơn Đăng Ký: Mẫu đơn được Quý Khách điền đầy đủ để đăng ký sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi (thông qua mẫu đơn đó chúng tôi sẽ thu thập được bất kỳ thông tin cần thiết nào để nhận dạng, thẩm định và phân loại Quý Khách theo quy định pháp luật).

Số Dư: Tổng số tiền trong Tài Khoản của Quý Khách sau khi giao dịch cuối cùng được thực hiện trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

Đồng tiền yết giá: Đồng tiền đầu tiên trong cặp tiền tệ.  

Điều Khoản Tiền Thưởng: Các điều kiện được quảng cáo trong các chiến dịch tiếp thị mà phải được đáp ứng để nhận được ưu đãi tiền thưởng và theo Mục 8 của Thỏa Thuận Khách Hàng này để đáp ứng điều kiện nhận thưởng của phần thưởng đó.

Ngày Làm Việc: Bất kỳ ngày nào, trừ Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật hoặc ngày 25 tháng 12 hoặc ngày 1 tháng 1.

CFD: Hợp Đồng giao ngay và/hoặc Hợp Đồng kỳ hạn để kinh doanh Chênh Lệch giá các tài sản cơ sở sau: Tiền Tệ (NGOẠI HỐI Giao Ngay), Kim Loại, Hàng Hóa, Hợp Đồng Tương Lai, Quyền Chọn, Kỳ Hạn, Cổ Phiếu, Chỉ Số.

Thỏa Thuận Khách Hàng: Thỏa Thuận này giữa Công Ty và Khách Hàng và cũng bao gồm các tài liệu sau trên trang web của chúng tôi: (a) Chi Phí và Phí Tổn, (b) Thông Số Kỹ Thuật Hợp Đồng, (c) Tuyên Bố Rủi Ro Chung.

Quy Tắc Tiền Của Khách Hàng: Các quy tắc liên quan đến tiền của Khách Hàng do Bộ Phận Quản Lý của chúng tôi xác định.

Thông Số Kỹ Thuật Hợp Đồng: Quy mô của một lô hoặc từng loại Tài Sản Cơ Sở thuộc một Công Cụ Tài Chính, cũng như tất cả thông tin giao dịch cần thiết liên quan đến chênh lệch, hoán đổi, yêu cầu ký quỹ, v.v., được Công Ty xác định trên trang web của chúng tôi. 

Đơn Vị Tiền Tệ của Tài Khoản: Đơn vị tiền tệ mà Quý Khách chọn khi mở Tài Khoản với chúng tôi hoặc Quý Khách yêu cầu chuyển đổi thành loại tiền tệ đó sau khi Tài Khoản được mở.

Cặp Tiền Tệ: Bao gồm 2 đơn vị tiền tệ (Đồng Tiền Định Giá và Đồng Tiền Yết Giá) và cho biết số lượng Đồng Tiền Định Giá cần thiết để mua 1 đơn vị Đồng Tiền Yết Giá.

Tổ Chức Phát Hành Thẻ Ghi Nợ: Công Ty sẽ đóng vai trò là đại lý cho phép Khách Hàng ký kết các điều khoản kinh doanh với tổ chức phát hành Thẻ Ghi Nợ

(Các) Công Cụ Tài Chính: CFDs, NDFs và Hợp Đồng Giao Ngay (Rolling Spot). 

Chênh Lệch Giá Thả Nổi: Chênh lệch giá thả nổi là giá trị thay đổi liên tục giữa giá mua và giá bán. Chênh lệch giá thả nổi sẽ thay đổi trong ngày, phụ thuộc vào sự biến động của thị trường và tính thanh khoản sẵn có.

Nhà Cung Cấp Thanh Khoản: Công Ty sẽ đóng vai trò là người đại diện/đại lý của Khách Hàng (chính) khi nhận và chuyển Lệnh. Công Ty sẽ chuyển các Lệnh của Quý Khách cho (các) nhà môi giới khác để họ xử lý và (các) nhà môi giới đó có thể chuyển các lệnh mà chúng tôi nhận được cho các nhà cung cấp thanh khoản khác. (Các) nhà môi giới này có thể không nhất thiết phải hoạt động trong một thị trường được điều tiết.

Đòn Bẩy: Tỷ lệ giữa quy mô giao dịch và số tiền ký quỹ ban đầu. Tỷ lệ 200:1 có nghĩa là để mở một trạng thái giao dịch, số tiền ký quỹ ban đầu sẽ nhỏ hơn 200 lần so với quy mô giao dịch.

Thông Tin Đăng Nhập: Thông tin đăng nhập và mật khẩu mà chúng tôi cung cấp cho Quý Khách để Quý Khách truy cập vào Hệ Thống Giao Dịch Trực Tuyến hoặc trang web của chúng tôi (nếu có).

Tiền Ký Quỹ: Số tiền đảm bảo cần thiết để mở trạng thái giao dịch hoặc duy trì các trạng thái giao dịch, được xác định trong Thông Số Kỹ Thuật Hợp Đồng cho từng tài sản cơ sở trong một công cụ tài chính.

NDFs: Hợp Đồng Kỳ Hạn Không Giao Dịch. Thuật ngữ này có nghĩa tương tự như CFDs. 

Người Được Chỉ Định: Bất kỳ công ty nào mà chúng tôi có thể chỉ định Người Được Chỉ Định của chúng tôi với tư cách là một thành viên trong tập đoàn của chúng tôi có chức năng chính là nắm giữ các khoản tiền do Khách Hàng của chúng tôi sở hữu.

Hệ Thống Giao Dịch: Bất kỳ phần mềm nào được chúng tôi sử dụng bao gồm tổng hợp các thiết bị máy tính, phần mềm, cơ sở dữ liệu, phần cứng viễn thông, nền tảng giao dịch của chúng tôi, có thể giúp Quý Khách thu thập thông tin về thị trường trong thời gian thực, thực hiện phân tích kỹ thuật về thị trường, tham gia giao dịch, đặt, sửa đổi hoặc xóa lệnh, nhận thông báo từ chúng tôi và lưu giữ hồ sơ giao dịch.

Trạng Thái Giao Dịch: Một giao dịch mua hoặc bán mà chưa có giao dịch mua/bán đối ứng lại của hợp đồng.

Lệnh: Một hướng dẫn/yêu cầu của Quý Khách đối với các Công Cụ Tài Chính được cung cấp để giao dịch trên Nền Tảng Giao Dịch của chúng tôi.

Hoa Hồng Qua Đêm: Phí được cộng hoặc trừ để duy trì một trạng thái giao dịch qua đêm. 

Các Bên: Các bên trong Thỏa Thuận Khách Hàng này – Khách Hàng (Quý Khách) và Công Ty (chúng tôi).

Lệnh chờ: Lệnh mua hoặc bán một công cụ tài chính tại mức giá khác với giá thị trường.

Định Giá: Thông tin về giá tiền tệ cho một Tài Sản Cơ Sở cụ thể của Công Cụ Tài Chính, dưới hình thức giá mua và giá bán.

Đồng Tiền Định Giá: Đồng tiền thứ hai trong cặp tiền tệ. 

Hợp Đồng Giao Ngay: có nghĩa tương tự như CFDs. 

Quy Định: Luật, điều khoản, quy định, chỉ thị, thủ tục và các tục lệ đang có hiệu lực.

Lướt Sóng: Việc mở hoặc đóng một trạng thái giao dịch trong vài giây. Chúng tôi quy định khoảng thời gian tối thiểu để mở và đóng giao dịch là 1 phút.

Dịch Vụ: Các dịch vụ do chúng tôi cung cấp theo Thỏa Thuận Khách Hàng này theo quy định tại Mục 3. 

Độ Trượt Giá: Thuật ngữ này đề cập đến sự chênh lệch giữa giá dự kiến và giá thực hiện giao dịch thực tế.  

Chênh Lệch: Chênh lệch giữa giá bán và giá mua của một tài sản cơ sở thuộc một công cụ tài chính tại cùng thời điểm.

Cắt Lỗ: Yêu cầu đóng một giao dịch ở mức giá do Khách Hàng xác định trước, nếu giao dịch được mở bằng cách yêu cầu mua một số lượng cụ thể của một công cụ nhất định, thì mức giá xác định trước đó sẽ thấp hơn giá giao dịch đang mở và nếu giao dịch được mở bằng cách chào bán một số lượng cụ thể của một công cụ nhất định, giá xác định trước đó sẽ cao hơn giá giao dịch đang mở.

Ngưng Giao Dịch: Tình huống mà chúng tôi thực hiện quyền đóng tất cả các trạng thái giao dịch của Quý Khách theo giá thị trường hiện tại hoặc mức giá khả dụng cuối cùng và vốn tự có của Quý Khách chia cho số dư giảm xuống dưới mức ngưng giao dịch được xác định cho loại tài khoản của Quý Khách.

Tỷ Giá Hoán Đổi: là tỉ lệ của dòng tiền cố định trong một hợp đồng hoán đổi mà tại tỉ lệ đó việc hoán đổi sẽ diễn ra đối với một trong các bên tham gia vào một công cụ tài chính.

Chốt Lời: Một yêu cầu đóng giao dịch ở mức giá do Khách Hàng xác định trước, trong trường hợp giao dịch được mở bằng cách đề nghị mua một số lượng cụ thể của một công cụ nhất định, mức giá xác định trước đó sẽ cao hơn giá giao dịch mở và trong trường hợp giao dịch được mở bằng cách chào bán một số lượng cụ thể của một công cụ nhất định, mức giá xác định trước đó sẽ thấp hơn giá giao dịch mở cửa.

Giao Dịch: Bất kỳ hoạt động giao dịch công cụ tài chính nào.  

Tài Sản Cơ Sở: các hợp đồng Kỳ Hạn và/hoặc tương lai về Tiền Tệ (NGOẠI HỐI Giao Ngay), Kim Loại, Hàng Hóa, Tương Lai, Quyền Chọn, Kỳ Hạn, Cổ Phiếu, Chỉ Số.  

Chúng tôi (của chúng tôi, chúng tôi): Công Ty ZFX.COM một thương hiệu hoạt động toàn cầu và bao gồm các công ty liên kết của ZFX.com. 

Trang web: www.ZFX.com hoặc bất kỳ trang web nào khác có tên thương mại của Công Ty và được thông báo cho Quý Khách.  . 

Quý Khách: (các) Khách Hàng, là (những) người đứng tên Tài Khoản. 

Thông Tin của Quý Khách: Bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi nhận được từ Quý Khách hoặc có được dưới hình thức khác liên quan đến Quý Khách, Tài Khoản của Quý Khách hoặc việc cung cấp Dịch Vụ của chúng tôi hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Quý Khách. 

*Cập nhật lần cuối cùng vào ngày 27 tháng 11 năm 2019.