QUY TẮC SỬ DỤNG TRANG WEB

(Tháng 10 năm 2020) 

Nhãn Hiệu và Quyền Sở Hữu Trí Tuệ  

Zeal Group (Công Ty) giao dịch với tên gọi là ZFX và Zeal, là chủ sở hữu quyền tác giả trong các trang và màn hình hiển thị trên trang web này, thông tin và tài liệu cũng như cách sắp xếp trong các trang và màn hình đó, trừ khi có quy định khác. Công Ty có quyền độc quyền hoặc giấy phép sử dụng hoặc bất kỳ giấy phép nào khác đối với tất cả các hình thức tên thương mại và nhãn hiệu có và/hoặc xuất hiện trong trang web này.

Thay Đổi Thông Tin và Tài Liệu

Tất cả thông tin và tài liệu có trong trang web của Công Ty và tất cả các điều khoản, điều kiện, điều kiện tiên quyết và mô tả có trong tài liệu tài liệu này, có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Trách Nhiệm Hữu Hạn

Công Ty không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về tính chính xác, đầy đủ hoặc hoàn chỉnh của các thông tin và tài liệu có trong các trang web của mình và từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi và/hoặc thiếu sót nào liên quan đến vấn đề này một cách rõ ràng. Công Ty không đưa ra bất kỳ bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào dù được ngụ ý hoặc theo luật định, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm về việc không vi phạm quyền, quyền sở hữu, khả năng bán được, sự phù hợp của bên thứ ba cho một mục đích cụ thể và không bị vi rút máy tính, cùng với thông tin và tài liệu có trong các bảo đảm đó.

Quý Khách phải chịu rủi ro đối với việc theo dõi các siêu liên kết dẫn đến các nguồn tài nguyên internet khác; nội dung, độ chính xác, ý kiến được thể hiện và các liên kết khác được cung cấp bởi các nguồn này không được Công Ty kiểm soát, điều tra, xác minh, giám sát và/hoặc xác nhận.

Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với:

bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí nào phát sinh liên quan đến trang web này hoặc việc bất kỳ người nào sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này hoặc liên quan đến việc không thể xử lý lệnh, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, sai sót, chậm trễ trong việc vận hành hoặc truyền tải, vi rút máy tính, lỗi truyền thông hoặc lỗi đường truyền hoặc hệ thống, ngay cả khi Công Ty hoặc đại diện của Công ty đã được thông báo về khả năng xảy ra những hư hỏng, tổn thất hoặc chi phí đó và đối với các lỗi hoặc sự không chính xác trong quá trình truyền dữ liệu và/hoặc các Lệnh trong giao dịch Hợp Đồng Chênh Lệch (CFD) hoặc bất kỳ hướng dẫn/chỉ đạo nào từ khách hàng/khách truy cập trang web, can thiệp, mạo danh gian lận, phá mã truy cập bí mật, ghi hoặc truyền sai tin nhắn hoặc lỗi hệ thống do bất khả kháng hoặc vì bất kỳ lý do nào khác mà không phải do Công Ty vi phạm những điều trên.

Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra đối với phần cứng hoặc phần mềm của người dùng có thể phát sinh do việc sử dụng trang web này và/hoặc giao diện hoặc liên quan đến trang web này với các trang web/liên kết siêu văn bản hoặc các nguồn tài nguyên internet khác.

Người Dùng Dự Kiến

Trang web này không nhằm mục đích dành riêng cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ở bất kỳ khu vực pháp lý hoặc quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng trang web sẽ trái với quy định pháp luật hoặc quy định địa phương.

Sử Dụng Cookie

Vui lòng tham khảo Chính Sách Cookie của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Liên Kết Của Bên Thứ Ba 

Trang web có chứa các liên kết đến các trang web do các bên khác vận hành. Chúng tôi cung cấp các liên kết để thuận tiện cho Quý Khách, nhưng chúng tôi không rà soát, kiểm soát hoặc giám sát tính bảo mật hoặc các hoạt động khác của các trang web do các bên khác quản lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của các trang web do các bên thứ ba quản lý hoặc các giao dịch kinh doanh của Quý Khách với các bên đó.

Dữ Liệu Cá Nhân

Bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào sẽ được Công Ty thu thập thông qua trang web này, sẽ được xử lý theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Tôi, người sử dụng trang web này, tại đây đồng ý rằng:

Công Ty có quyền xử lý Dữ Liệu Cá Nhân để hỗ trợ, thúc đẩy và hiện thực hóa mối quan hệ của tôi và Công Ty.

Công Ty sẽ không trao đổi hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân đó cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi việc tiết lộ liên quan đến:

một công ty/các công ty mà Công Ty đã chuyển giao một phần hoặc toàn bộ việc xử lý các dữ liệu đó theo quy định của pháp luật,

thông tin liên lạc hoặc tiết lộ đó là do pháp luật yêu cầu hoặc theo quyết định của tòa án và

Trong trường hợp tôi là khách hàng của Công Ty, sẽ áp dụng theo Chính Sách Bảo Mật.

Nếu tôi không đưa ra các hướng dẫn/yêu cầu cụ thể khác, Công Ty sẽ có quyền sử dụng dữ liệu cá nhân đó, ngoại trừ Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm, để quảng bá từ xa các sản phẩm tài chính và/hoặc bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào do các công ty liên kết khác cung cấp.

Tôi đã nhận thức rằng vào bất kỳ thời điểm nào, tôi cũng có quyền cập nhật hoặc từ chối bất kỳ quá trình xử lý nào đối với Dữ Liệu Cá Nhân của tôi. 

Những điều trên sẽ áp dụng cho cả những Khách Hàng hiện hữu của Công Ty và những người nộp đơn đăng ký bất kỳ dịch vụ nào, bất kể đơn của họ được chấp nhận hay bị từ chối. Đối với Khách Hàng của Công Ty, Chính Sách Bảo Mật cũng được áp dụng.

Bằng cách truy cập trang web của Công Ty và bất kỳ các trang nào được liên kết với trang web nào, Quý Khách đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện như được mô tả ở trên.